การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 7E

พานโฮม
การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 7 E
     สำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 7E  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้  การสรุปองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการตั้วคำถาม  วางแผนในการหาคำตอบด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณื  ลงมือมือปฏิบัติร่วมกันตามขั้นตอนกระบวนการของวงจรการเรียนรู้แบบ 7E  และมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนดังนี้
    ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation  Phase)  เป็นขั้นที่ผู้สอนตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้เดิมในเรื่องที่เรียนออกมา  ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อใยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม
    ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement  Phase) เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความสงสัย  หรือความสนใจของผู้เรียนด้วยการเชื่อมโยงเรื่องที่สนใจกับความรู้เดิมที่พึ่งได้เรียนรู้มาแล้ว  โดยการสนทนาหรือผู้สอนเป็นผู้เสนอสถานการณ์ปัญหาเพื่อนำไปสู่หัวข้อที่จะเรียน
    ขั้นที่ 3 ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration  Phase) เป็นขั้นกระตุ้นให้ผู้เรียนตรวจสอบปัญหา  วางแผนกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้  ตั้งสมมติฐาน  ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การทำการทดลอง  การทำกิจกรรมภาคสนาม  การศึกษาแหล่งข้อมูลอ้างอิง
    ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) เป็นขั้นที่ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล  แปลผล  และนำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง บรรยายสรุป  สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อสนับสนุน  หรือโต้แย้งสมมติฐานที่กำหนดไว้  หรือประเด็นอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

    ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration
Phase)เป็นขั้นที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและแนวคิดที่ได้จากการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม  ให้มีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้น
    ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นขั้นตรวจสอบผลการเรียนรู้และกระบวนการทำงานของผู้เรียนโดยใช้การวัดผลประเมินผล ซึ่งมีหลากหลายวิธีการเช่น  การทดสอบ  การทำแบบฝึก  การทดลอง  การทำกิจกรรมกลุ่ม   ประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  การนำเสนอ  การรายงานผลการทดลอง  
    ขั้นที่ 7 ขั้นนำความรู้ไปใช้ (Extension) เป็นขั้นการถ่ายโอนความรู้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างความรู้ใหม่  โดยผู้สอนเป็นผู้จัดเตรียมโอกาสให้ผู้เรียนได้สิ่งที่เรียนไปสร้างองค์ความรู้ใหม่
     ในการจัดการเรียนการสอนด้วยวงจรการเรียนรู้แบบ 7E สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้เกือบเนื้อหา  และทุกวิชา 


    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูปุ๋ย

คำสำคัญ (Tags)#ครูชำนาญการพิเศษ#จังหวัดสกลนคร#นางพิศมัย พานโฮม#โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ#สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

หมายเลขบันทึก: 390149, เขียน: 02 Sep 2010 @ 04:39 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)