ทอแสง

ทอแสง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ ฯ ดอนฉิมพลี
Usernamesunee-malek
สมาชิกเลขที่127813
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อนางสุนีย์  นามสกุล มะเล็ก ศาสนา อิสลาม 

วันเดือนปีเกิด 5 สิงหาคม 2511   อายุ  42   ปี สถานภาพ สมรส 

ชื่อคู่สมรส นาย  กฤษดา มะเล็ก  จำนวนบุตร       3   คน

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ  ชำนาญการ เริ่มปฏิบัติงาน ปี 2533

ประวัติการศึกษา

ลำดับ

วุฒิ/วิชาเอก

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา(พ.ศ.)

1

ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ระดับต้น)

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์นครสวรรค์

2533

2

ปริญญาตรี/สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

3

ปริญญาตรี/ศึกษาศาสตร์เอกสุขศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2540

4

ปริญญาโท/สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

2548

5.

ปริญญาตรี/พยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี(อนุมัติปริญญาบัตรโดยมหาวิทยาลัยบูรพา)

2551

ความสามารถพิเศษ     วิทยากร

คติหรือหลักในการทำงาน  ทำงานด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

เป้าหมายสูงสุดและความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานก่อนเกษียณอายุราชการ

- ต้องการสร้าง อสม.ให้เป็นนักจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม  และสามารถวางแผนร่วมกับผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพภาคประชาชนได้อย่างยั่งยืน มีการบริหารจัดการเงินกองทุนสุขภาพชุมชนตำบลได้อย่างมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์  มีการวางแผนชุมชนได้โดยใช้กระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ทุกปัญหา  อยากเห็นสุขภาพภาคประชาชนเติบโตอย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกคนในชุมชนต่อไป