เป็นโปรแกรมนัดประเมินสุดท้ายในปีงบประมาณนี้สำหรับเดือนกันยายน 13  14  และ  17 รุ่น  2 ศรีสะเกษ (ประสานตาสว่างภายใน)15 - 16 รุ่น 3  สุรินทร์

           เหมือนเดิมค่ะ โรงเรียนที่ขอประเมินต้องเข้ามาเล่าความก้าวหน้า ขอให้เป็นครูหรือผู้บริหารเล่านะคะ เด็กๆจะเล่าหรือถามได้แต่ต้องขอให้อ่านคู่มือ และคำแนะนำจากตาสว่างก่อน

          การประเมินเหมือนแต่ต้องเยี่ยมสุดๆ เพราะรุ่น 2 ที่ยังไม่ได้ประเมินท่านใช้เวลาพัฒนานานพอควร และรุ่น 3 มีต้วอย่างและคำแนะนำมาก โรงเรียนต่อไปนี้ขอให้อ่านคำแนะนำและช่วยเล่าความพร้อมด้วยนะคะ จากศรีสะเกษ บ้านอีสร้อย ปรางค์กู่ ชุมชนบ้านหนองคู และพนาสนวิทยา จากสุรินทร์ถ้าไม่เล่าถือว่าเปลี่ยนใจนะคะ ไม่เป็นไร ค่ะเพราะต้องพร้อมและเยี่ยมสุดๆ สำหรับโรงเรียนกระเทียมวิทยา เล่ามาตลอดต้องขอชมการเตรียมการเดี๋ยวเราจะได้พบกัน ต้องเยี่ยมสุดๆ ตัองเต็มที่

             รู้สึกกังวลกับความพร้อมมีเฉพาะกระเทียมวิทยาที่สนใจ ส่งข่าวซักถาม นอกนั้นเปลี่ยนใจใช่หรือไม่

              อีกครั้งนะคะ วันประเมินเพื่อรับรองต้นแบบ เป็นวันรวบรวมตะกอนที่สะสม( เกิดจากการสอนสม่ำเสมอ)ในตัวนักเรียนแล้วนำเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆให้กรรมการพิจารณาความเหมาะสมดังนั้น

                  1.โปรดอ่าน ศึกษา คู่มือด่วนแล้วจะทราบว่านักเรียนต้องเป็นอย่างไร เมื่อกำหนดกิจกรรมอะไรที่จะให้กรรมการประเมินให้ถามตนเองว่ากิจกรรมนั้นๆนักเรียนจะแสดงความสามารถเรื่องอะไร ด้านใด ตรงกับต้วชี้วัดเรื่องใด(ได้คะแนนหรือไม่) 

                   2. สังคมศึกษามีจุดอ่อนมากเพราะกิจกรรมไม่สามารถสะท้อนความสามารถนักเรียนตรงกับตัวชี้วัด เช่นการค้นคว้า การคิด-วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลไม่ได้ ตอบองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ ไม่คุ้นชินกับ ICT ไม่ชินกับแหล่งเรียนรู้ ท่านที่ถามลองประเมินตนเองนะคะว่ากิจกรรมตอบคุณภาพเหล่านี้หรือไม่

                    โครงงานเป็นเรื่องสำคัญ นักเรียนควรนำเสนอผลการเรียนรู้จากโครงงานไม่เหมือนกันมีผลจากโครงงานที่หลากหลาย กรรมการขอถามหา วิธีการเรียนรู้ (ควรมีหลายวิธีและมีหลักฐาน) แหล่งข้อมูล (หลากหลาย ถ้าหนังสือก็หลายเล่ม ถ้าสำรวจก็ขอดูคำถาม ดูเครื่องมือสำรวจ ต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ จะเขียนให้ดิฉันดูเดียวนั้นไม่ OK ค่ะเพราะแสดงว่าไม่ได้ให้ความสำคัญมาก่อน)  สรุปประเมินวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน จะดูว่าคำตอบตรงกับจุดประสงค์หรือไม่ เรียนรู้อย่างไร นำข้อมูลมาเป็นคำตอบหรือผลงานอย่างไร

                          การนำเสนอการเรียนรู้โดยโปรแกรมสำเร็จต่างๆขอให้มีดังนี้ 1.คำถาม บัตรงานของครู 2.วิธีการค้นหา หรือเรียนรู้ของนักเรียนเป็นการสาธิตการเรียนรู้ (มัคคุเทศก์ก็ถูกถามเพราะท่านต้องสอนเด็กทุกคนเราไม่ Ok ถ้าจะให้ทำได้เฉพาะคนที่นำเสนอ) 3.มีผลงานนักเรียนหลากหลาย(เป็นผลงานที่เรียนมาแล้ว)

           1.โปรดต้อนรับกรรมการตามธรรมเนียมไทยเท่านั้น ไม่ควรใช้จ่ายมาก มัคคุเทศก์เป็นตะกอนส่วนหนึ่งแต่ไม่ควรนำนักเรียนมาเป็นมัคคุเทศก์มากเนความจำเป็น มัคคุเทศก์ควรเป็นตัวอย่างของนักเรียนที่เก่งภาษา Com มีไหวพริบ รักการอ่านมีหนังสือประจำตัวทันข่าวเหตุการณ์ถ้านักเรียนน้อยก็ขอลดมัคคุเทศก์

         2.การจัดทำเอกสารแนะนำโรงเรียนมักจะขาดข้อมูลด้านคุณภาพ ขอให้มีด้วยนะคะ 

              โปรดอ่านกำจัดจุดอ่อนทุกๆตอน

มีต่อค่ะ