ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

ค่ายวิทย์ของครูคอมพ์....
 
 

  
      ปัญหาสุขภาพมีสาเหตุเกี่ยวพันกับพฤติกรรม ค่านิยม สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเหตุและปัจจัยเหล่านี้อาจเกี่ยวเนื่องกันอย่างซับซ้อน จำเป็นต้องใช้ความรู้หลายอย่างในการแก้ไข โดยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสังคม ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพของเยาวชนไทยให้ดีขึ้นและมีความยั่งยืนจึงเป็นสิ่งท้าทาย  

     จากการดำเนินโครงการความร่วมมือนำร่อง“โครงงาน (เชิง) วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” ระยะที่  2 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศูนย์ไบโอเทค) สวทช. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  จึงเกิดการจัดทำโครงการเผยแพร่และขยายผลโครงงาน (เชิง) วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ให้กับนักเรียนโรงเรียนลับแลพิทยาคม  จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่  4 – 6  สิงหาคม  2553  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลับแลพิทยาคม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์     

 วัตถุประสงค์  

    1.  เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแล รักษา และเสริมสร้างสุขภาพของตนเองและผู้อื่น   

    2.  เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า   

    3.  เพื่อให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษา และสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและหรือคนรอบข้าง   

  ผู้รับผิดชอบโครงการ   - ครูศุภมาศ   มังจักร์   ครูนฎานิษฐ์   มีศิริพันธุ์  

    กิจกรรมที่จัดในค่ายวิทย์ของเรานี้ มีมากถึง 18 กิจกรรม  ครั้นจะเล่าก็จะเสียเวลามากเกินไปเชิญชมภาพกิจกรรม "ค่ายวิทย์ของครูคอมพ์" กันเถอะค่ะ     
   พิธีเปิดโดย ครูอำนวย  แหยมยินดี  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม  เนื่องจากในวันดังกล่าว ผู้อำนวยการสุธีร์  บัวพิมพ์ ไปราชการ 
   


    

    ชี้แจงทำความรู้จักกับโครงการความร่วมมือนำร่องโครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ให้ความรู้เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยครูศุภมาศ : ครูใจดีเองค่ะ 
 

    

     กิจกรรมสัมพันธ์นันทนาการ เพื่อความสนุกสนาน และผ่อนคลาย  บัดดี้ของฉันคือใคร??????  ก็ไม่มีใครรู้... แอบเทคแคร์ไม่ให้รู้ตัว....  แต่ละคนก็ลุ้นสุดฤทธิ์  ใครน๊า!!!!....
  
  ให้ความรู้เรื่องจุลินทรีย์  และการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ 
โดยครูจุรีรัตน์  พุ่มชุ่ม  : ครูแมวคนสวยที่สุด
        
 ครูศุภมาศสรุปผลการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากแหล่งน้ำ
และน้ำดื่มชนิดต่างๆ
  

    
        กิจกรรมการออกแบบการทดลอง :
การทดสอบการย่อยสลายแคลเซี่ยมของกรดเข้มข้น  โดย... ครูศุภมาศ

 
 ให้ความรู้และสาธิต  กำหนดให้นักเรียนตั้งสมมติฐาน
และออกแบบการทดลอง  โดยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้
  

กลุ่มนี้ตั้งสมมติฐาน : การใช้ฟลูออไรด์ช่วยชะลอการย่อยสลายของแคลเซี่ยม 

                    

     พญ.ภัทรนัน ไทยดี   วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในอาหาร และกระบวนการแปรรูปอาหารที่ดี
   

 

 นักเรียน อย.น้อย เป็นวิทยากรร่วมในกิจกรรม การตรวจสอบสิ่งปนเปื้อน
ในอาหาร 7 ชนิด
และเครื่องสำอางที่สุ่มมาทำการตรวจสอบ
 
 
         สาธิตวิธีล้างมือ... ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 7 ชนิด โดยเก็บตัวอย่างอาหารชนิดต่างๆ ในตลาด และร้านค้าทั่วไป ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และ อำเภอลับแล  

  

    นักเรียนที่เข้าค่ายให้ความสนใจ และกระตือรือร้นในเรื่องการตรวจสอบสารปนเปื้อน และตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในอาหาร และเครื่องสำอาง ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน  

  
                    

      ครูนฎานิษฐ์  :  ครูป้อมคนสวย  ให้ความรู้เรื่องการสร้างเครื่องมือการทำวิจัยการสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามการวิจัย  จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามการวิจัย
  
 
 กิจกรรมสำรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตามสถานที่ที่กำหนด
โดยแต่ละกลุ่มจะมีวิทยากรพี่เลี้ยงนำทีม
 
 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อค้นพบจากการสำรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แต่ละกลุ่มไม่มีใครยอมน้อยหน้ากันเลย ก็พี่ STAFF นั่นแหละที่ไม่ยอมแพ้กัน  ฮา  
  

    การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษขยะ  นำขยะที่พบเห็นจากการออกสำรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เก็บมาออกแบบและสร้างสรรค์ประดิษฐ์เป็นชั้นงาน มีทั้ง เครื่องบิน  คอนโดมิเนียม  ตุ๊กตา หุ่นยนต์ ฯลฯ  หลากหลายเชียวค่ะ  
 

    นักเรียนนำเสนอข้อค้นพบจากการสำรวจสิ่งแวดล้อม และผลงานการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษขยะ  โดยบอกแนวความคิดประโยชน์ และขั้นตอนการทำงานร่วมกัน ซึ่งใช้เวลาประดิษฐ์เพียง 25 นาที เท่านั้น  ผลงานออกมาดีเกินคาด ในระยะเวลาเพียงสั้นๆ ... น่าชื่นชมจริงๆ 
  
 
     สร้างบรรยากาศ ไม่ให้เด็กเครียดจนเกินไป เพราะตัวเองก็ชักเครียด ฮา... จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอนำเสนอแนวทางในการทำโครงงานเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
 
 
     การเขียนเค้าโครงงาน จากการระดมสมองและปัญหาที่พบเห็นจากกิจกรรมการสำรวจสิ่งแวดล้อม และจัดทำโครงงานสร้างเสริมสุขภาวะของโรงเรียน  เช่น  ขยะ  น้ำดื่ม  ห้องสุขา  โรงอาหาร ฯลฯ
    กิจกรรมต่างๆ เน้นให้นักเรียนฝึกคิด สังเกต ตั้งคำถาม และระดมความคิด ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

                    

   ผ่อนคลายบรรยากาศทางวิชาการ  ก็สนุกสนาน เฮฮา ตามประสาของพวกเรา  เด็กๆ และครูต่างมีความสุขกันดี แม้จะเหนื่อยมากๆ เวลาเล่นทั้งครูและลูกศิษย์ ก็จะเล่นด้วยกันอย่างนี้....

  
 


 งานนี้ครูใจดีครองไมค์... ไม่มีใครกล้าแย่ง  ฮา..  
  
 
 นอกจากร้องเพลง งานนี้ครูใจดีทุ่มสุดตัวร้องนำ แล้วยังทำท่าให้ดูอีกนะ  หุหุ แต่อย่าดูภาพเลย  อาย..ค่ะ  ฮา..  ท่าจบ...แสนประทับใจ หัวใจของเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป..... ซึ้งนะ..

 
 พวกเรายิ้ม หัวเราะกันได้แม้ว่าเราจะเหนื่อยสักเพียงไหนก็ตาม  

 

    ดูหน้าตาของคนทำงาน น้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้ง 9 คน  เป็น STAFF  ที่ช่วยครูใจดีได้มากเลยทีเดียว แม้จะไม่ใช่ด้านวิชาการ อย่างน้อย น้องๆ ช่วยด้านนันทนาการ ตีกลอง เต้นท่าแปลกๆ โก๊ะๆ ฮาๆ  ช่วยดูแลเวลานักเรียนปฏิบัติงานกลุ่ม  ถ้าไม่ได้น้องๆ เหล่านี้ ครูใจดี คงแย่แน่เลย....
    
                    

 

มีใครบ้างล่ะ..พี่ตั้ม พี่จุ้ย พี่สยาม พี่บาส พี่โอเล่ พี่เบิ้ม พี่เหมี่ยว พี่บอย พี่พะเยีย

   บรรยากาศระหว่างการเข้าค่ายอบรมปฏิบัติการฯ ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า กิน เล่น ทำกิจกรรม บ้างก็แอบหลับ ฮา..ก็มันเหนื่อย นะ นะเข้าใจค่ะ 


 

      ดร.กติติ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และครูศุภมาศ อภิปรายสรุปเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  และภาระงานของชาวค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จะต้องดำเนินการต่ออย่างต่อเนื่อง หลังจากเข้าค่ายฯ สิ้นสุดแล้ว  


 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าค่ายโครงง
านฯ        

 

      การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนโดยผ่านการพัฒนาของครูแกนนำในโรงเรียนตลอดจนดูแลช่วยเหลือในฐานะครูที่ปรึกษาโครงงาน มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงงานมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การแสดงนิทรรศการ เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจและเผยแพร่องค์ความรู้ สู่สาธารณชน จะทำให้นักเรียนและผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดได้พัฒนาความคิดในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองโดยผ่านการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบง่าย ๆ ฝึกทักษะความมีเหตุผล ช่างสังเกตและเกิดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการในครั้งนี้จึงถือเป็นนวัตกรรมชุดความรู้ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างและพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพรุ่นใหม่ในโรงเรียน อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไป

 เก็บตกๆ หล่นๆ ค่ะ  

 

 

 ครูใจดี : บันทึก
ความประทับใจจากกิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ 
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพียงแค่ใจ...เรารักกันความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เขียนเมื่อ 

Ico32

น้องศิรินทร มีวงศ์  รู้มั้ย  ครูใจดีอ่านเม้นท์แล้วยิ้มแก้มตุ่ย หน้าบานเลย..
นอกจากได้รับความคิดถึงจากน้องแล้ว  ยังบอกว่าสวยอีก  ฮิ ฮิ   นานๆ  จะมีคนชม  ขอบคุณมากค่ะ  คืนนี้คงหลับฝันดี 
คิดถึงน้องเช่นกันค่ะ
ส่งกำลังใจไปให้น้องเสมอนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดียามเย็นค่ะคุณครูใจดี

แวะมาทักทายอีกรอบค่ะ

คุณครูสบายดีนะค่ะ ส่งความคิดถึงมาให้ค่ะ

  

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ คุณครูใจดีที่แสนเก่ง
 • ในฐานะที่แป๋มเป็นครูวิทยาศาสตร์
 • ขอชื่นชมครูคอมพ์ที่จัดการบูรณาการความรู้
 • วิทยาศาสตร์ให้เข้ากับการใส่ใจสุขภาพได้อย่างยอดเยี่ยม
 • ชมภาพกิจกรรมเพลิดเพลินเจริญใจและตาดีแท้
 • มีความสุขค่ะที่ได้เห็นผู้ใหญ่ใจดีร่วมไม้ร่วมมือกัน
 • พัฒนาศักยภาพเพื่อคุณภาพของเด็กไทย
 • บันทึกนี้เยี่ยมมากๆค่ะขอยกนิ้วให้... **^_^**

เขียนเมื่อ 
Ico32
สวัสดีค่ะคุณถาวร
เห็นรอยยิ้ม พริ้มแต่แต่ไกล คุณอุ้มสบายดีนะคะ
ขอบคุณที่คิดถึงกันค่ะ
เขียนเมื่อ 
Ico32
สวัสดีค่ะครูแป๋ม
ขอบคุณมากค่ะครูแป๋ม...
ค่ายนี้สำเร็จลงได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ คนค่ะ
ด้วยความปรารถนาที่สร้างเสริมและพัฒนานักเรียนไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ครูใจดีเชื่อเสมอว่า มนุษย์เราหากมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว....
จะส่งผลให้เกิดสติปัญญาในการประกอบกิจการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจตามหลักของการมีส่วนร่วม และพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
ขอบคุณครูแป๋มอีกครั้งค่ะ ที่ให้เกียรติพวกเรามากมาย
ระลึกถึงค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • พี่ๆน้องตามมาดูว่ามีอะไรกินบ้าง
 • ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ
เขียนเมื่อ 
 • วันนี้ที่ KU ส้มตำทหารเรือหมด
 • ขอเป็น steak ได้ไหม
 • แถมข้าวห่อใบบัว สามชุก ฮ่าๆๆ
เขียนเมื่อ 

มาแร่วคะ คิดถึงทางนี้จังเลย วันนี้ว่างอยู่จึงขอเข้ามาแป๊บๆ อิอิ

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีค่ะน้อง อ.ขจิต Ico32

 

 ช่วงนี้ครูใจดีไม่ค่อยจะว่างเลย  ยุ่งกับการซ่อมคอพ์ให้ชาวบ้าน โรงเรียนเป็นศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ของ สพท.อต. ครูใจดีเป็นเลขาศูนย์ (แจ๋ว+ภารโรง) ผอ.รร.เป็นประธานศูนย์  555+ งานเข้าเลย... แง แง  นี่แว๊บเข้ามา เพราะความคิดถึงจ้า!... 

 เอาขนมปุยฝ้ายแสนอร่อยไปฝากไปนะ.. แทนความห่วงใยค่ะ... แฮ่ะๆ  กะแลกกับส้มตำไข่เค็ม ยามที่ครูใจดีไปแอ่วกำแพงแสน  ฮ่าๆๆๆ

              

 คิดถึงนะ  อย่าลืมหม่ำๆๆๆ ล่ะ เดี๋ยวเป็นกระเพาะ

 

เขียนเมื่อ 

 Ico32 

 เหอๆๆ อาจารย์ส่งมาชุดใหญ่เลย.. แป่วๆๆๆๆ  จากินหมดได้งัย...ใครก็ได้ช่วยที!..

 อย่างนี้ยอมได้งัย...ตอบแทนด้วยชอคโกแลตแห่งความรัก...(เลี่ยนมั้ย?... ก๊ากๆๆๆๆ)

 จะบอกว่า เวลาซ่อมคอมพ์อยู่นะ เห็นคีย์บอร์ดแล้วอยากจะบ้าตาย เพราะอยากจะพิมพ์ข้อความถึงคนใน Gotoknow...ซึ้งมั้ย แฮ่ะๆๆๆ 

 

  

บ๊าย.. บายค่ะ

 

         

 

เขียนเมื่อ 
  Ico32  
สวัสดีค่ะ คุณครูRinda จ๊ะจ๋า...
 นั่นแน่ะ แอบเอานิสัยชอบ แว๊บๆๆๆ ของครูจุ๋มมาใช้อีกและ!... อิอ อิ  ดี ๆ เพราะคิดถึงอยู่เหมือนกัน...
 ภาคเช้านี้สอนแค่ 2 ชั่วโมง  ตอนนี้ว่าง เลยมาคุยที่บ้านยโกร์...  เดี๋ยวบายอีก 2 ชม. แล้วจานั่งลง Windows คอมพ์ของ โรงเรียนด่านแม่คำมัน เอ่อ.... สงสารตัวเอง  แง  แง...
  ไม่รู้และ คายครียดก่อน  เดี๋ยวจาไปฟังเพลงที่บ้าน FB...
  คิดถึงหลายๆ เน้อ....เจ้า...
        
เขียนเมื่อ 

หัวใจหนาวรึคะพี่จุ๋ม ด้วยเพราะอากาศ หรือคิดถึงสองสาวแฝดคะ ... ไม่เหงา ไม่หนาว ไว้จะพาไปเที่ยวเกาะสวรรค์ทางออนไลน์ เร็วๆ นี้ค่ะ ;)

เขียนเมื่อ 

โหๆ น้องปู.. แซวกันอีกละ  จี้จุด จี้จุด เดี๋ยวเค้าร้องไห้แงๆ น๊า!...

ฝนมันตก แล้วก็หน๊าว  หนาว...แฮ่ะๆ...

โอ.. ตื่นเต้น ๆ  ไปเที่ยวเกาะสวรรค์ทางออนไลน์... เร็วๆ นะจ๊ะ...

 คิดถึงจ้า!..

 

เขียนเมื่อ 

มีความสุขมากๆนะครับในเดือนรอมฎอนอันเป็นมงคล

      สบายดีหรือเปล่า ยังปวดหัวบ่อยไหม  หายไปหลายวันคิดถึงนะคะ งานมากไหม พี่ดาไม่ได้ตั้งโรงงาน สนับสนุนผู้อื่นตั้งค่ะและอยากให้มีการผลิตขายมากขึ้น สหรัฐฯออกกฏหมายห้ามขายสินค้าที่มีไขมันทรานส์ ปี 54 น้ำมันมะพร้าวคงขายดีขึ้นอีกมากค่ะ

                

 

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมแร่ว อิอิ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่จุ๋ม...

...แวะมาบอกพี่ว่าคิดถึงค่ะ

...พี่สบายดีนะคะ

...อย่าลืม  รักษาสุขภาพด้วย  เพราะสำคัญที่สุดกว่าสิ่งอื่นใด

...เชิญพักผ่อนหย่อนใจห้องรับแขกของน้องเอง อิอิ

                      

....................................คิดถึงนะคะพี่......................................................

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาชมกิจกรรมดีๆ นะคะ

น่าสนุกมากเลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้นะคะ

^__^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครูใจดี...คิดถึงๆๆ

มาแล้วค่ะครูยุ ...เสร็จจากงานปฐมนิเทศเมื่อวาน กลับถึงบ้านเพลียมากๆเลยค่ะ แต่ก็เป็นห่วงฝ่ายวารสาร

เปิดคอมฯส่งกำลังใจไปให้ทางเมล์ จะเข้าบล็อกมาไม่ถึงค่ะ หมดแรงจริงๆเหมือนครูใจดีตอนจัดค่ายวิทย์ฯ

ทั้งๆที่ครูยุแข็งแรงน่ะค่ะในงานปฐมนิเทศไม่ได้เป็นครูใหญ่อย่างเดียวเป็นช่างเครื่องเสียง เป็นพิธีกรจัดตามลำดับรายการ

ได้เด็กนักเรียนห้องครูยุมาเป็นผู้ช่วย แต่ก็ยังเหนื่อยมากเลยค่ะ ต้องยอมรับว่าครูใจดีทรหดที่สุด....ค่ะ

.....ได้รับพัสสดุหรือยังค่ะ ครูใจดีไม่ถือน่ะค่ะของที่อยู่ในกล่อง เชื่อโบราณจะบานบุรี(ได้ยินจากคนแก่ๆบอกค่ะ)...

มีความสุขในวันหยุดนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

มาเยี่ยม

คุณครูใจดีของเด็กๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ...พี่จุ๋มสบายดีนะคะ ...เงียบจัง....เป็นอะไรหรือเปล่าหนอ

...เป็นห่วงนะคะ

....คิดถึงค่ะ.. ...

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • เห็นเงียบหายไปหลายวัน นกเลยแวะมาถามข่าวคราวกัน สบายดีนะค่ะพี่จุ๋ม
 • ระลึกถึงกันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                      

เขียนเมื่อ 
 • พี่ครูใจดีครับ
 • ซ่อมคอมฯเสร็จหรือยัง
 • ต้องการคนช่วยรื้อไหม
 • ฮ่าๆๆ
เขียนเมื่อ 

จ๊ะเอ๋ มากับฝนที่กำลังตกตลอดไม่มีหยุดเลยทั้งวันแร่ะ คงหายมึนกับการงานแล้วนะคะ มื้อกลางวันทานไรดีน้า เห็นสเต๊กของอาจารย์ขจิต น่าทานมากๆ เมื่อไหร่เราจะได้ไปนั่งทานกันนะคะ คิดถึงจ้า

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีค่ะครูตูมที่คิดถึง

* เมื่อวานเป็นงัยบ้าง เหนื่อยมั้ยจ๊ะ...??

* กำลังหน้ามืดเลยกับการซ่อมคอมพ์  แต่ละโรงเรียนยกกันมาให้ซ่อมมากมาย  อาการหนักทั้งน๊าน...  ทำเอาไม่มีเวลาเข้า G2K  แง  แง....

* เลยไปแค่บ้าน FB เพราะไม่ต้องเขียนเยอะ อิ อิ แถามได้ฟังเพลง อิ อิ

* กำลังหาคนช่วยรื้อและแกะเครื่องคอมพ์แหละ.... ครูตูมสนใจจะมาช่วยมั้ยจ๊ะ ยินดีเสมอจร้า.....

* ตอนเช้ามืดฝนตกมาหน่อย  ค่อยยังชั่ว เมื่อวานร้อนมากๆ...

* คิดถึงนะ.... คิดถึงทุกวัน

* บ๊าย บาย...

 

 

เขียนเมื่อ 
Ico32

สวัสดีค่ะพี่น้องนกที่คิดถึง

ครูใจดีเข้ามาเพื่อมารายงานตัวว่า...ยังมีชีวิตอยู่ แต่เกือบจะร่อแล่ เหมือนกัน อิ อิ..

ไม่ได้เข้ามา G22K  หลายวันมากๆ... ยุ่งๆ กับภาระงาน "ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ที่ 11 สพท.อต.1"  กำลังเร่งซ่อมคอมให้โรงเรียนต่างๆ หน้ามืดเลยค่ะ  วันนี้แว๊บๆ เข้ามาทักทายไว้ก่อนนะคะ .. รีบจังค่ะ... ต้องเร่งสะสางงานค่ะ

คิดถึงๆ  มากๆ ค่ะ

 บ๊าย..บาย...

 

 

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีค่ะอาจารย์ขจิตคนเก่งIco32

 

* จะมาช่วยจริงๆ หรอ...ดีๆ ค่ะ ครูใจดีกำลังกำลังหน้ามืดเลย  แต่ละโรงเรียนยกกันมาให้ซ่อมมากมาย  อาการหนักทั้งน๊าน...  ทำเอาไม่มีเวลาเข้า G2K  แง  แง....

* ถ้าอาจารย์ขจิตจะไปช่วยยินดีเสมอจร้า.....

* คิดถึงนะ....ส่งใจไปช่วยวิทยากรคนเก่งเสมอแหละค่ะ

* คิดถึงเสมอค่ะ

 

 

 

เขียนเมื่อ 
Ico32
สวัสดีค่ะท่านเบดูอิน
ขอบคุณมากๆ ค่ะ ที่ระลึกถึงกัน
ช่วยนี้กำลังยุ่งกับภาระงาน  ไม่มีเวลามากนัก...
แต่ระลึกถึงกันเสมอนะคะ..
ขอบคุณมากๆ ค่ะ
เขียนเมื่อ 
Ico32
สวัสดีค่ะน้องpoo
หัวใจหนาวรึคะพี่จุ๋ม ด้วยเพราะอากาศ หรือคิดถึงสองสาวแฝดคะ ... ไม่เหงา ไม่หนาว ไว้จะพาไปเที่ยวเกาะสวรรค์ทางออนไลน์ เร็วๆ นี้ค่ะ ;)

* อาการไม่ทำให้หัวใจหนาว  แต่ความหงาซิ.. หนาวเหน็บเหลือเกิน.. ฮิ ฮิ
* อยากไปจัง เกาะสวรรค์.. เฮ่อ เมื่อไหร่จะมีวาสนากะเค้าน๊า!... เห็นแต่ภูเขา  ไม่เห็นเกาะ ไม่เห็นทะเลกะเค้าเล  แง แง..
* คิดถึงกันเสมอ  คิดถึงไม่เว้นวันหยุดราชการจร้า!....
เขียนเมื่อ 
Ico32
สวัสดีค่ะพี่ดาที่คิดถึง
บายดีหรือเปล่า ยังปวดหัวบ่อยไหม  หายไปหลายวันคิดถึงนะคะ งานมากไหม พี่ดาไม่ได้ตั้งโรงงาน สนับสนุนผู้อื่นตั้งค่ะและอยากให้มีการผลิตขายมากขึ้น สหรัฐฯออกกฏหมายห้ามขายสินค้าที่มีไขมันทรานส์ ปี 54 น้ำมันมะพร้าวคงขายดีขึ้นอีกมากค่ะ
* อาการปวดหัว ยังปวดมากค่ะ... ปวดและหัวหนักอึ้ง  บางครั้งแทบทนไม่ไหว นอนก็ไม่หลับ ทรมานจังเลย.. 
* งานก็เข้ามาเยอะค่ะ งานซ่อมคอมพ์  เตรียมแข่งทักษะ  เด็กก็ใกล้สอบ  ฯลฯ...
* เลยไม่ค่อยได้เข้ามา.. วันนี้ เข้ามาแป๊ปนึง เพราะคอมละไหล่เครื่องคอมพ์ เลยมีเวลาหายใจหน่อย
* พี่ดาสบายดีนะคะ
* คิดถึงพี่ดาเสมอค่ะ
 • ทำงานไม่หยุดเช่นเคยนะครับ ลำพังงานอื่นที่ทำก็น่าจะมากพอดูแล้ว โอ!บริการซ่อมคอมอีกต่างหาก สุดยอดๆๆ
 • ขอบคุณน้องครูใจดีครับ ที่แวะไปเยี่ยมเยือนอย่างสม่ำเสมอเลย
เขียนเมื่อ 

ทักทายยามเย็นค่ะพี่จุ๋ม

 กำลังคิดถึงเลยค่ะเมื่อวานเย็น มีคนพูดถึงเพลง คิดถึงเธอทุกทีฯ ว่าเอ พี่หายไปนานมากๆ .. ว่าคงงานยุ่ง แล้วสุขภาพเป็นไงบ้างคะ อย่าหักโหมเด้อ ...  คิดถึงเช่นกันค่ะ

วันก่อนแล้วพี่จุ๋มลงมะนาวไว้ ถึงเดือนรึยัง สูงแค่ไหนเอ่ย ... ของปูลงไป ๑ ต้นค่ะ ;)

มาทักทายส่งความคิดถึงนะจ้ะ..ดีใจที่น้องสดชื่นแจ่มใส..เป็นขวัญใจของครอบครัว..ผองเพื่อน..และลูกศิษย์ตลอดเวลา...

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

แวะมาส่งความคิดถึงค่ะ

สบายดีนะคะ  มีงานมากดีกว่าว่างงานค่ะ

แต่อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ  เป็นห่วงค่ะ

                คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 • สวัสดีค่ะน้องครูใจดี
 • ยังคงไม่รู้เหน็ดเหนื่อยกับงานประจำและงานจร(จนเกือบประจำ)นะคะ
 • ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะ พี่ไม่ได้แวะมาคุยเพราะอาการภูมิแพ้ มันไม่ยอมแพ้ พี่ก็เลยต้องยอม...(แ้พ้ซะแย่เลย) อิอิ!
 • ขอบคุณที่ยังแว่บไปทักทาย คิดถึงเช่นกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดียามเช้าค่ะคุณครูใจดี

เช้านี้อากาศดี แวะมาบอกว่ายังคิดถึงและห่วงใยคุณครูเสมอค่ะ

 เอามุมพักผ่อนมาฝากค่ะ

 

             

เขียนเมื่อ 
Ico32Ico32
 สวัสดีค่ะปิ่นธิดา
* ต้องขออภัยที่หายไป  ทำให้น้องปิ่นเป็นห่วง... เรื่องไม่สบายก็เป็นโดยปกติค่ะคือ ปวดหัว เวียนหัว เป็นไข้ อาเจียน   ถ้าสุขภาพดี จะเป็นเรื่อง "ผิดปกติ ฮา......
* ช่วงนี้มีภาระงานเข้ามาเยอะหน่อยค่ะ "ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ศูนย์ที่ 11 ระดับอำเภอ"  ซ่อมคอมพิวเตอร์ให้ทุกโรงเรียนในอำเภอลับแล ทั้งประถมและมัธยม..  ก็เคียร์ไปได้เยอะแล้วค่ะ...มีเจ้าหน้าที่ช่วย แต่ก็ยุ่งๆ ต้องจัดระบบ ทำบัญชีคุม สั่งอุปกรณ์.. 
* 2 วันนี้ กำลังรออุปกรณ์ และอะไหล่ที่สั่งซื้อไป  เลยมีเวลาหายใจ  เข้า G2K ได้ อิ ไม่รู้สามาชิก ลืมครูใจดีไปแล้วมั้งเนี่ย อิ อิ
* บ้านใหม่เสร็จแล้วซินะ... ห้องรับแขกที่ส่งมาให้ดูสวยมากค่ะ สีโทนเย็นสบายตาดีจัง..
* จะทำบุญเมื่อไหร่คะเนี่ย   แหมถ้าอยู่ใกล้ๆ กันคงจะดีนะคะ.พี่จะได้ไปเป็นแขก ไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องปิ่น  อิ อิ
* ขอบคุณมากๆ นะคะ ที่ไม่ลืมกัน  หมั่นมาเยี่ยม มาหาอยู่เสมอ 
* คิดถึงกันอยู่เสมอ  ขอให้ผ่านช่วงนี้ไป คงจะมีเวลามากขึ้นค่ะ

                   คิดถึงนะคะ

            

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูจุ๋มคนเก่ง

มาชื่นชมกิจกรรมดี สมัยก่อนไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จากของจริงๆอย่งนี้ แบบนี้ก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันไ้ด้เลย

เป็นกำลังใจให้อาชีพครูเหนือยจริง...เคยลองไปสอนแล้วค่ะ

เพิ่งทราบว่าครูจุ๋มชอบไมค์ เจอกันคงดีนะคะ เพราะแดงชอบเต้น...

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่จุ๋ม...

...ดีใจจังพี่ใจดี ขึ้นมาแล้ว...เฮ่อ..นึกว่า ติดเฟชบุคคุยกับน้องนุก  น้องเน  จนลืม  ชาวคณะซะแล้ว อิอิ...ไม่ใช่อะไรค่ะ กลัวพี่จะป่วยหนักเหมือนคราวโน้นอีก  เป็นห่วงซะแทบแย่ ...จริงใจ และใจจริงนะคะ

...บ้านเสร็จค่ะ แต่รั้วยังไม่เสร็จ พ่อกับแม่ที่บ้านบอกวันขึ้นบ้านใหม่ก็ให้ใจเย็น

คงจะต้องรอเดือนคู่ เรื่องนี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะ

..พี่จุ๋ม มาไม่ได้ ส่งใจมา ก็ดีใจแล้วค่ะ ไกลก็เหมือนใกล้ เพราะ เราเข้าใจกัน

รักษาสุขภาพให้มากนะคะ......คิดถึงและเป็นห่วงค่ะ

 

 

เป็นอย่างไรบ้าง งานน้อยลงบ้างไหม ปวดหัวบ่อยหรือเปล่า  งานมากๆแล้วเมื่อไหร่กัน ถึงจะไม่ปวดหัว พี่ดานำดอกไม้บ้านสุพรรมาฝากนะคะ คิดถึงและเป็นห่วงนะคะ

          

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูจุ๋มมาเยี่ยมแล้วค่ะมัวแต่ยุ่งการเตรียมงานสัปดาหืนี้ ยังๆๆไม่เสร็จ น้องตองลูกคนเล็กก็มาไข้นอนพักอยู่บ้าน ก็ตกที่แม่ต้องลางานแร่ว ห่วงงานแข่งขันด้วยไม่รู้จะทำไงเนาะ มักจะเป็นแบบนี้เสมอเวลางานเข้ามากๆ ลูกก็จะป่วย เฮ้ยๆ ไม่ได้มาบ่นนะคะ มาเล่า อิอิ ครูจุ๋มคงไปตามหมอนัดเรียบร้อยแล้วนะคะ ไปฟังเพลงคลายเครียดป่ะ ลันล้าๆๆ

เขียนเมื่อ 

กลับมาแล้วครับพี่ครูใจดี โอโห ฝนกำลังตกหนักด้วยเหมือนกัน พี่ครูสบายดีไหมเนี่ย กลับบ้านพักไม่ได้ ฝนตกหนักมากๆ

เข้ามาทักทายคุณครูใจดี ด้วยความระลึกถึง นะครับ

มีเวลาใช้ net น้อย มาก

...

แต่ก็ยังระลึกถึงเสมอ ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับครูใจดี และเพื่อนสมาชิก G2K ที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นี้ทุกท่าน

          บ้านเราตอนนี้เป็นไงบ้าง 

          ลางสาดขายกันหมดหรือยังครับ

          ทำงานหนักต้องพักผ่อนบ้างน่ะ คนไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องจักรยังหยุดซ่อม เราเป็นคนต้อง   หยุดพักผ่อนบ้างน่ะครับ  ด้วยความเป็นห่วง

          ไม่รู้ว่าจะฝากถามหรือจะถามโดยตรงกับอาจารย์ Ico32  ขจิต  ฝอยทอง ว่ารู้จัก       พิชัย       ฝอยทอง  หรือเปล่า เป็นเพื่อนผมสมัยเรียนพาณิชย์สันติราษฏร์ ตั้งแต่เค้าออกจากธนาคาร  ไม่เคยพบเจอกันเลย ไม่รู้ว่าอาจารย์ขจิต จะรู้จักหรือเปล่า ต้องการทราบข่าวคราวครับ 

พี่ใหญ่เพิ่งไปอ่านอนุทินล่าสุดของน้องครู..บันทึกว่ากลับจากหาหมอแล้ว..พี่ใหญ่มาให้กำลังใจและอวยพรให้สุขสบายนะจ้ะ..พาน้องๆ กล้าใหม่-ใฝ่รู้ปี ๕ สร้างสรรค์กิจกรรมสังคมเพื่อชุมชน มาทักทายจ้ะ..

เขียนเมื่อ 

เข้ามาศึกษาโครงการดีๆ ที่เมืองลับแล ค่ะ

น่าสนุกนะคะ ลุกขึ้นมาทั้งโรงเรียนเลย

มีทั้งเครียด ทั้งฮา ทั้งหลับ ทั้งสนุก

เด็ก ๆ คงชอบเรียนรู้แบบนี้ มากกว่าการอยู่ในห้องเรียน

แล้วเอาแต่ท่องความรู้นะคะ

เอาใจช่วยค่ะ ในการทำงานใหญ่ๆ แบบนี้

คิดถึงนะคะ

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจ...

ด้วยความเป็นห่วงค่ะ

เขียนเมื่อ 

พี่จุ๋มเป็นไงบ้างคะ อย่าหักโหมงานมากมายนะพี่ เก็บแรงไว้ใช้เวลากับสองสาวบ้าง คิดถึงและหวังเหวิด ;)

เขียนเมื่อ 

หวัดดีจ้าน้องจุ๋ม....

มาท่ามกลางฝนกระหน่ำตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งขณะนี้  อากาศก็เย็นมาก

สถานการณ์น้ำท่วมหลายแห่งยังคงน่าเป็นห่วง  รวมทั้งลับแลด้วยใช่ไหมจ้ะ....

อย่ามัวแต่ห่วงน้ำท่วมจนลืมดูแลตัวเองล่ะ...เป็นห่วง

คิดถึงเช่นกันจ้า..มินิมี

สวัสดีค่ะคุณครูใจดี

.... มาส่งยิ้่มและทักทาย....

งานหนัก หมั่นดูแลสุขภาพ ใจหนัก? หมั่นละวางและผ่อนคลาย...

ส่งกำลังใจและความรักไว้ให้ค่ะ

คิดถึงมากมาย

(^___^)

เขียนเมื่อ 
Ico32
สวัสดีค่ะน้องต้นเฟิร์น
กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ ที่นักเรียนนำไปใช้จริงได้
ขอบคุณที่มาอ่านนะคะ ระลึกถึงน้องต้นเฟิร์นค่ะ  ใกล้สอบแล้วซินะคะ
เขียนเมื่อ 

วันนี้พอจะมีเวลาว่าง  คิดว่าจะเข้ามาตอบเม้นท์ที่ gotoknow  ก็ทำโน่นทำนี่ จนจะหมดเวลาอีกแล้ว

เดี๋ยวก็จะออกข้อสอบต่อ.. คิดถึงทุกๆ คนค่ะ... แล้วจะค่อยๆ ทะยอยตอบ และไปขอบคุณนะคะ

 

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • บุษราไม่ได้มาทักทายพี่จุ๋ม และลูก ๆ 3 คน หลายวันเลย สุขสบายกันถ้วนหน้านะค่ะ
 • ส่วนบุษราสบายดีค่ะพี่ มีความสุขกับทุก ๆ วันนะค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                        

         เวียงพิงค์ คิดถึงลับแล มาก....มาแบบเหนือเมฆเลยนะคะ....เร็วดี

         

 

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณครูใจดี ครับ

หายหน้าไปนานนะครับ คงเป็นช่วงที่ยุ่งกับปลายภาคเรียน

และสิ้นปีงบประมาณนะครับ

 

ฝนที่บ้านคุณครูตกบ่อยไหมครับ

ที่บ้านผม ฝนตกทุกวัน

แต่ชาวบ้านบอกว่า ฝนตกทุกวัน แต่น้ำน้อยจัง

 

ผมก็ยุ่งเหมือนคุณครูครับ

ช่วงนี้หนักหน่อย เพราะไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ระบาด

ต้องสอบสวนโรค และดูแลคนไข้ครับ

 

รอคุณครูส่งภาพสวย ๆ มาให้ชมนะครับ

"ฝนที่ตกทางโน้น  หนาวถึงคนทางนี้ "

" อยากให้เล่าสู่กันฟัง "

ด้วยความคิดถึงและนับถือครับ........

ไปเที่ยวกระท่อมรจนาดอกไม้งามผีเสื้อสวยหรือยังค่ะ งดงามมากค่ะ แถมเจ้าของแต่งกลอนเสียไพเราะเพราะพริ้ง

         

เขียนเมื่อ 

อิอิ ระยะนี้ผีเสื้อมากับฝนจังเลยไปไหนๆก็เจอแต่ผีเสื้อมะนาวนะคะ สวยจัง ไปเยี่ยมมาแล้วกับกลอนเพราะๆค่ะ คิดถึงนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • มาส่งความรักและความระลึกถึงอีกครั้ง
 • ขอโทษที่หายไปนานเพราะภาระงานมากมาย
 • รักษาสุขภาพนะคะ

              คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่จุ๋ม

พี่สาวคงมีภาระกิจต่อเนื่อง อย่างไรก็รักษาสุขภาพนะคะ

มีความคิดถึง และหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสีม่วงแทนความห่วงใย ให้ดูเพลินๆ

เหนื่อยนัก  ก็นอนพักห้องนี้ค่ะ ฝันดีนะคะ

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่จุ๋ม ที่ส่งเมลความระลึกถงอยางสม่ำเสมอ ห่างหายไปหลายวัน คงต้องขอที่อยู่ในเอฟบี ไว้บ้างแล้วค่ะ จะได้เชื่อมง่ายๆ ขึ้น สองสาวเป็นไงบ้างคะ ... รักษาสุขภาพนำ คิดถึงค่ะ ;)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูใจดี

มาทักทายวันหยุดที่ไม่ได้หยุดค่ะ...ยังสอนเต็มวันค่ะพรุ่งนี้อีก 3 คาบ..เหนื่อยค่ะ..สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะ..พักผ่อนเยอะๆนะคะ...คิดถึงเสมอค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

คิดถึงจังวันนี้ไม่เจอกันเลยนะคะ วันนี้ไม่ได้เป็นวันหยุดเหมือนกันกับน้องจุ๋ม น้องกระแต อิอิ แต่ไม่สอนนะ พาเด็กไปแข่งขันทักษะจ้า

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ครูใจดี

เด็ก ๆ คงได้รับประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมได้เลยตลอดไปสิ่งที่เกิดเขาจะจดจำได้ดีสิ่งดี ๆ ที่สร้างให้เด็ก ๆ นักวิทยาศาสตร์ตัวจริงในอนาคตเลยค่ะ

คิดถึงนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอให้สุขภาพดีมีความสุขนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดียามเช้าค่ะคุณครูใจดี

แวะมาส่งความคิดถึงค่ะ ห่วงใยเสมอค่ะ

           

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรที่คิดถึงทุกๆ คน

* วันนี้เป็นวันอาทิตย์แรก ที่ได้หยุด  งานเมื่อวานวันเสาร์ก็ไม่ได้หยุด วันนี้จะพยายามไปเยี่ยมเพื่อนๆ ตอบแทนในความห่วงใยที่มีให้กับครูใจดีนะคะยามบันทึกเรื่องใหม่ แต่ เวลาคงไม่พอ ขอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน..นะคะ  มีเรื่องราวอยู่ในใจที่จะบอกเล่าเยอะไปหมดเลยคะ.. ยังงัยเสีย จะเอาเรื่องสั้นๆ  (บากมีเวลาพอ)....

* ขอขอบคุณทุกๆ ทุกนะคะ  ไม่เคยลืมทุกคน คิดถึงเสมอค่ะ.... ไม่พูดยาวละ เดี๋ยวจะเยี่ยมพี่ๆ น้องๆ เดี๋ยวนี้แหละ

 

เขียนเมื่อ 

ทำงานเยอะ อย่าลืมดูแลสุขภาพน่ะค่ะพี่จุ๋ม

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  คุรครูใจดี

มาส่งความรัก ความคิดถึง 

สุขภาพดีขึ้นมาก...หายเป็นปกติแล้วใช่ไหมค่ะ

สอบปลายภาคหรือยัง...ปิดภาคเรียนอย่าลืมพักผ่อนให้มากๆนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องครูใจดี

 • พี่ก็ห่างหายไม่ได้เข้ามาทักทาย 
 • กิจกรรมมากมาย  เข้ามาอ่านเป็นส่วนใหญ่
 • วันนี้คงนั่งหน้าคอมทั้งวัน  จัดกิจกรรมมา 3 กิจกรรม 
 • ยังไม่ได้ทำรายงานส่ง  คงต้องโล๊ะสักที 
 • ว่างๆ  แล้วจะมาหาใหม่นะคะ
 • รักและคิดถึงไม่มีวันลืม....
เขียนเมื่อ 

พี่จุ๋มค่ะ ทักทายวันฝนพรำ ... ทางอุตรดิตถ์ เป็นไงบ้างพี่ แล้วนี่จะปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะ ;)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะพี่ครูใจดีที่คิดถึง ช่วงนี้หนูก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเช่นกันค่ะ

พี่ก็คงงานยุ่งเช่นกันน่ะคะ งัยก็อย่าโหมงานหนักมากนัก รักษาสุขภาพด้วย

เดี๋ยวจะไม่สบายอีก  พักผ่อนเยอะๆน่ะคะ

..ยังรักและเป็นห่วงพี่เสมอ

 

เขียนเมื่อ 
Ico32
สวัสดีค่ะครูยุที่รักและคิดถึง
* ครูยุสบายดีนะคะ..งานครูยุคงยุ่งๆ เหมือนเคยนะคะต้องขอโทษมากมายที่ครูใจดีไม่ค่อยได้เข้ามาที่ G2K ก็ตกข่าวเป็นประจำค่ะ ตามเขาไม่ค่อยจะทัน อิ อิ  
 
* คิดถึงเสมอค่ะ ไม่ได้เข้ามาที่ G2K เลย เนื่องจากภาระกิจมากมายค่ะ นี่ก็เพิ่งจากเสร็จจากงานงาน 46 ICT Lab School Leadership Center โรงเรียนในฝันทั่วประเทศมาจัดนิทรรศการที่ อต. วุ่นวายกับการเตรียมงาน การเป็นเจ้าภาพ  อีกทั้งต้องทำหน้าที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำอำเภอลับแล.. วันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกที่ได้หยุด จากไม่มีวันหยุดมายาวนาน นับแต่เปิดภาคเรียนมา เมื่อวานก็ประชุมโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งวัน  แล้วเดี่ยวเตรียมรับการประเมิน ประสิทธิภาพฯ อีกแล้ว... และ ผอ.โรงเรียนพี่เป็นประธาน สมป. มีสำนักงานช่วงคราวอยู่ที่โรงเรียน  ครูใจดีเลยรับงานหลายหน้าที่..ฮิ ฮิ  
 
* วันนี้กวาดบ้านถูบ้านเสร็จแล้ว แต่ไม่ล้างห้องน้ำ อิ อิ  ก็ที่บ้านเหลือคนน้อย... ห้องน้ำเลยยังสะอาดอยู่ อีกอย่างถูบ้านเสร็จก็เหนื่อยจะแย่..แฮ่ะๆ  ก้มแล้วมันคอยจะเวียนหัว กลัวจะหน้ามืดล้มลงไปจะลำบาก เพราะอยู่คนเดียว  น้องนอนไปเรียนพิเศษ และอยู่บ้านคุณยายค่ะ   

 * ครูใจดียังไม่มีเวลาเขียนบันทึกใหม่เลยค่ะ... แต่จะส่งข่าวว่า บล็อกเมืองลับแล เจ้านายน้อย เขียนบันทึกใหม่แล้ว... เจ้าหนอนมะนาวที่มันมันกัดกินใบมะนาวที่กระท่อมรจนา ตอนนี้มันกลายร่างเป็นผีเสื้อแสนสวยแล้ว เจ้านายน้อยเลยเขียนกลอนให้เจ้าผีเสื้อ ดอกไม้สวยๆ ที่กระท่อม พร้อมกับเพลงอันไพเราะ ว่างๆ ครูยุแวะไปอ่านให้กำลังใจ เจ้านายน้อยนะคะ

* สัปดาห์แล้ว เจ้านายน้อยกลับมาที่ อต. มาปลูกขนุนและมะม่วง บุกมาที่บ้านครูใจดีด้วย ค่ะ.. ไม่ได้ถ่ายรูปคนไว้ แต่ถ่ายต้นไม้ค่ะ.. เลยไม่มีรูปของพวกเรามาฝากครูยุ มีมีรูปดอกไม้และผีเสื้อที่กระท่อมรจนาค่ะ

* คิดถึงครูยุมากๆ ค่ะ

* เดี๋ยวจะพาเจ้าผีเสื้อที่กระท่อมไปหาครูยุที่เบอน์ลินนะคะ

       

 

 

 

เขียนเมื่อ 
Ico32
ขอบคุณมากค่ะคุณณัฐรดา
ดีใจมากๆ ที่ได้เจอกัน ช่วงนี้ ต้องขออภัยจริงค่ะ  เวลาน้อยเต็มที ภาระงานจอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ และปลายเทอมของครูทุกๆ คน มันสาหัสมากเลยค่ะ
แล้วจะไปเยี่ยมนัคั
ขอบคุณค่า คิดถึงเสมอ
เขียนเมื่อ 

  Ico32Ico32

สวัสดีค่ะน้องปิ่นธิดา

 

 โอ้...น้องปิ่นธิดา ช่างคาดเดาอะไรๆ ได้ตรงเป๊ะเลย...

ภาระกิจ ภาระงานก็อย่างที่พี่ไปส่งข่าวให้ทราบนั่นแหละค่ะ.. พยายามเคลียร์ให้เสร็จ  แต่ก็มีงานใหม่เข้ามาเรื่อยๆ  สัปดาห์หน้าก็ต้องเตรียมรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ก็รับงานสำคัญ 4 หน้าที่ ค่ะ... เหนื่อยมาก แต่ก็ไม่ท้อค่ะ ยังมีเรี่ยวแรงอยู่ ได้กำลังใจดีๆ จากพี่ๆ น้องๆ  ซาบซึ้งค่ะ  

*ขอบคุณมากๆ เลยนะ ที่ได้แวะเยี่ยมเยียนเป็นประจำ ไม่ขาดหายเลย ต้องขอโทษน้องปิ่นจริงๆ ค่ะ.. สุขภาพก็ยังไม่ดีนัก เพราะพักผ่อนน้อย และต้องใช้สมองตลอดเวลา...อิ อิ  แต่ไม่เครียดค่ะ  ทำงานก็มีความสุขดี

 * ขอบคุณดอกไม้สีม่วง ตุ๊กตาสวมชุดสีม่วง และห้องนอนสีม่วง เห็นแล้วอยากเสกให้มันมาอยู่ตรงหน้า จับต้องได้ จะได้หยิบขึ้นมาดม กอดตุ๊กตา แล้วหลับในห้องนอนสีม่วงอย่างมีความสุข  ขอบคุณจริงๆ ค่ะ

* คิดถึงเสมอ อยากเจอจัง..

      

 

เขียนเมื่อ 
Ico32Ico32
 สวัสดีค่ะน้องน้องที่น่ารักบุษรา
ขอบคุณมากๆ ค่ะ มาเยี่ยมพี่สาวที่ขี้โรคนนี้ตลอดเลย...

นำรักความห่วงใยมาฝากกันทุกครั้ง
พี่ขอกระซิบบอกน้องสาวที่ข้างหูนะจ๊ะ ว่าคิดถึง และอย่าพึ่งลืมกันนะจ๊ะ
รักมากมาย  บ๊ายบายก่อนนะจ๊ะ.. คิดถึงนะ...  

 

เขียนเมื่อ 
Ico32Ico32
สวัสดัค่ะอาจารย์ขจิต ฝอยทอง
* ประกาศขณะนี้ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ศูนย์ที่ 11 ประจำอำเภอลับแล ได้เสร็จสิ้นภาระกิจแล้ง  ส่งงานครบเรียบร้อย เป็นที่พึงพอใจของลูกค่าแลผู้รับบริการ  จากการสรุปและประเมินผลโครงการ.... งานต่อไปเป็นเรื่องของการเงินและพัสดุในการทำเบิกเอกสารเบิกจากค่าวัสดุอุปกรณ์ ส่ง สพท.อต.1  ทราบแล้วเปลี่ยน โปรดฟังอีกครั้ง
* เรื่องที่ฝนตกหนักจากกลับบ้านพักไม่ได้  พี่อยู่ทางนี้ ส่งร่มไปให้แล้ว.... ได้รับหรือไม่ โปรดแจ้งแถลงไข..แล้วเป็นหวัดมั้ยคะ  เป็นห่วงค่ะ...
* ยังมีงานด่วนๆ เข้ามาอีกค่ะ... แล้งจะตามไปเยี่ยมนะคะ
* คิดถึงเสมอค่ะ..
เขียนเมื่อ 
Ico32
สวัสดีค่ะพี่ธนิตย์
* งานหนัก แฮ่ะๆ ก็ยังพอรับไหวค่ะ  แต่ถ้ามากกว่านี้ก็ต้องมีคนช่วยค่ะ..ภาระกิจซ่อมคอมผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย...
 
* นี่หนูก็พึ่งจากเสร็จากงาน 46 ICT Lab School Leadership Center โรงเรียนในฝันทั่วประเทศมาจัดนิทรรศการที่ อต. วุ่นวายกับการเตรียมงาน การเป็นเจ้าภาพ วันนี้เป็นอาทิย์แรกที่ได้หยุด จากไม่มีวันหยุดมายาวนาน นับแต่เปิดภาคเรียนมา เมื่อวานก็ยังทำงานอยู่...โน่นแนะเต้นท์จัดนิทัศการ ICT โรงเรียนในฝันค่ะ 
 
* คิดถึงลูก ก็ไม่มีเวลาไปหาเลยค่ะ  แต่คิดไปแล้วก็ดีเหมือนค่ะ ทำงานมากขึ้น เวลาน้อยลง ช่องว่างที่จะทำให้เราเหงาและคิดถึงลูก เวลาที่จะนั่งร้องไห้ แง แงเพราะคิดถึงลูกก็น้อยลงค่ะ อิ อิ
 
* แต่ยังดีที่มีช่องทางสื่อสารกัน คือคุยกัยทาง face book และก็มีลูกศิษย์และเพื่อนเข้ามาคุยด้วย ก็คลายเหงาไปได้บ้าง

 * ระลึกถึงพี่ธนิตย์ และพี่ครูกาญจนาเสมอค่ะ...

 

เขียนเมื่อ 
Ico32Ico32Ico32
สวัสดีค่ะน้องpoo ที่คิดถึงๆ คิดถึงเธอขนาดเน้อ!! 
* หายไปนานมาก  มีทีนึ่งก็หายอีกหลายที ฮิ ฮิ หายถี่เหลือเกินค่ะ  

* ไปอ่านบันของน้องปูโอ้ ขอบอกว่า...  

* งดงามมาก ทะเลอันดามัน ภูเขา โอเพลงประกอบในบล็อกนี้ อยู่ไหนก็เหงาได้เพราะใจมันคิดถึงเธอ.. จริงที่สุดเลย.. จดหมายรักฉบับนี้ ซึ้งเหลือเกินค่ะ ว๊าวอ่านแล้วยิ้มอยู่คนเดียว... 

  

ยามเช้าที่นี่บรรยากาศดีหลายๆ หมอกหยอกเอินขุนเขา  

 ดูสิคะพี่ภูผา คล้ายๆที่เวียงไหมเจ้า เวลาเห็นภาพลักษณะนี้เมื่อใด๋ใจ๋น้องฟ้าหื้อกึดเติงหาเมืองเหนือทุกคราไป ;)   

 นี่ไงค่ะ ทะเลบัน เลที่ไม่ใช่เล เพราะเป็นน้ำจืดขนาดใหญ่ เราจะเห็นปลา ปู หอย พืชพันธุ์ไม้ แต่ที่แน่ๆคือมีบัวเต็มไปหมด แล้วได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงจากกบ เขียดร้องต้อนรับดังระงม ;) 

 

 น้องปูสบายดีนะคะ.. พี่จุ๋มต้องขอโทษมากมายที่หายต๋อมไปเลย   

 * คิดถึงเสมอค่ะ ไม่ได้เข้ามาที่ G2K เลย เนื่องจากภาระกิจมากมายค่ะ นี่ก็เพิ่งจากเสร็จจากงานงาน 46 ICT Lab School Leadership Center โรงเรียนในฝันทั่วประเทศมาจัดนิทรรศการที่ อีกทั้งต้องทำหน้าที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำอำเภอลับแล..  แล้วเดี๋ยวสัปดาห์เตรียมรับการประเมิน ประสิทธิภาพฯ อีกแล้ว... และ ผอ.ครูใจดีเป็นประธาน สมป. มีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่โรงเรียน พี่เลยรับงานหลายหน้าที่..ฮิ ฮิ  

 * อารมรณ์อันโรแมนติกของน้องปู ทำให้พี่นึกถึงบล็อกเมืองลับแลของเพื่อนรัก เด็กชายตัวเล็กๆ แห่งเมืองลับแล ที่ต้องจากบ้านเกิดมาเรียนในเมืองกรุง แต่เขาก็โหยหาธรรมชาติที่สวยสะอาด งดงามที่ลับแล กลับมาปลูกกระท่อมกระท่อมรจนาศาลาพักใจ ยามเหนื่อยล้า จากความวุ่นวายในเมืองกรุง น้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้ที่นี้ ปลูกหญ้าแฝก พืชผักผลไม้ ผักสวนครัว ดอกไม้นานาพรรณ เพื่อพิสูจน์ให้คนทั่วๆไปรู้ว่า ไม่ต้องร่ำรวย เราก็มีความสุขได้ หากใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามปรัญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.. ให้ด้วยปรารถนาให้ครอบครัวๆ หนึ่งได้มีชีวิตที่ดีขึ้น จิตใจเค้างดงามมากเลยนะ.. เพื่อนจะกลับมาที่ลับแลทุกเดือน

 * และที่สำคัญเพื่อนคนนี้รักต้นไม้มากยิ่งกว่าสิ่งใด รักต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้ เห็นต้นไม่ถูกตัดโค่น เค้าจะเสียใจมากๆ เลย  แฮ่ะๆ เอาความลับของเพื่อนมาเปิดเผยอีกแหละ..ฮิ ฮิ  ถ้ารู้คงเขินแย่เลย... 

 * บล็อกเมืองของเพื่อนพี่ คุณเลิศฤทธิ์  ศรีหงษ์ เขียนเรื่องราวของเมืองลับแล เป็นบทกลอนค่ะ ในบันทึก "คำประพันธ์เพื่อเธอ" http://gotoknow.org/blog/laplae/388614   และล่าสุด  "บันทึกผีเสื้อ" http://gotoknow.org/blog/laplae/394916  เป็นผีเสื้อที่เกิดจากหนอนมะนาว ที่มากัดกินใบมะนาว  เราเลยปลูกดอกไม่เพื่อล่อแมลง... แต่ตอนนี้เจ้าหนอนนั้นได้กลายเป็นผีเสื้อแสนสวยไปแล้ว  จึงบันทึกเรื่องผีเสื้อ เป็นบทกลอนค่ะ..ดอกไม้สวย บทกลอนไพเราะ เพลงยิ่งเพราะมากๆ ค่ะ.. ถ้าน้องปูมีเวลา ช่วยแวะไปให้กำลังใจเพื่อนพี่บ้างนะคะ เพื่อนจะได้มีกำลังใจ ที่จะประกาศให้คนทั่วไปรู้จักลับแลมากขึ้นค่ะ  

 * ว่างๆ น้องลองแวะไปนะคะ ทั้ง 2 บันทึก เขียนเป็นบทกลอนค่ะไม่รู้เขียนได้งัย แต่เค้ารักภาษาไทยมากๆ ค่ะ พี่ว่าตัวเองโรแมนติกแล้วนา  พี่ยังเขียนไม่ได้อย่างเค้าเลย  แฮ่ะๆ

 พี่จุ๋มก็กำลังฝึกแต่งกลอน ไปไว้ที่บล็อกลับแลด้วย ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อนร่วมอุดมการณ์ "ใต้ฟ้าตะวันเดียว"  แต่ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่..ฮิ ฮิ...

 * บ๊าย บาย นะจ๊ะค่ะ คิดถึงเสมอนะคะ 

 

 

 

 • เห็นเงียบไป งานคงยุ่งหนัก(ฮา)
 • เชียร์ครับๆ
 • สวัสดีครับ ครูใจดี
 • แวะมาทักทาย และส่งอาหารเช้าครับ
 • รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะครูใจดี  แวะมาทักทายยามเช้าค่ะ  มีความสุขในการทำงานน่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 
Ico32Ico32
สวัสดีค่ะพี่นงนาท สนธิสุวรรณที่รักและคิดถึง
* ต้องขอขอบพระคุณพี่ใหญ่เป็นอย่างสูง ที่ติดตามข่าวคราวที่หนูไปพบแทพย์ที่โรงพยาบาล ในอนุทินสุขภาพก็ตามที่บันทึกในอนุทินค่ะ ไม่รู้จะระบายกับใคร ก็ระบายกับอนุทิน อิ อิ เพราะเค้าฟังอย่างเดียว ไม่เถียง ไม่พูด ไม่บ่น ตอนนี้ก็ก้มหน้าก้มตา ทานยาตัวใหม่ รู้สึกเหมือนตัวเองเปฌรหนูทดลองยายังไม่ไม่รู้....
 
* กิจกรรมที่พี่ใหญ่นำฝากนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างพลังสร้างสรรค์ให้เด็กที่ดีมากเลยค่ะ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ คนค่ะ
 
* ไม่ทราบว่า ไปอ่านกลอนที่บล็อกเมืองลับแล  ประวัติเรื่องราวของลับแล เป็นบทกลอนค่ะ ในบันทึก "คำประพันธ์เพื่อเธอ" http://gotoknow.org/blog/laplae/388614   และ "บันทึกผีเสื้อ http://gotoknow.org/blog/laplae/394916 หรือยังคะ พี่ใหญ่แต่งกลอนเก่ง และไพเราะ อยากให้พี่ใหญ่ช่วยให้คำแนะนำ และชี้แนะพวกเราด้วย เรายังเป็นมือใหม่ เขียนด้วยใจรักอยากได้รับคำแนะนำดี ๆจากพี่ใหญ่ค่ะ  ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ  

 * คิดถึงพี่ใหญ่เสมอค่ะ 

 

เขียนเมื่อ 
Ico32
หวัดดีจร้า!..น้องครูบันเทิง.comที่คิดถึง 
  โอยแม่สาวบุษยมาศ จะได้ขึ้นเหนือหรือนี่ โอ ช่วงเวลานี้ โรงเรียนยังไม่ปิดเลย 6-8 ตค. อบรม 9-22 ตค. เข้าค่ายวิชาการ "ค่ายทานตะวัน" นิสิตจากจุฬา มาจัดค่ายที่ โรงเรียน 15 วัน นักเรียน 100 คน ทั้งจังหวัด ใช้สถานที่โรงเรียนลับแล  คงไม่ได้ปิดเทอมค่ะ.. แง  แง

  * น้องครูบันเทิงสบายดีนะคะ.. ต้องขอโทษมากมายที่หายต๋อมไปเลย อิ อิ คงทราบถึงภาระกิจของพี่แล้วเน๊าะ..     

* วันนี้มีโอกาสมาตอบเม้นและไปเยี่ยมน้องครูบันเทิง และ พี่ๆ น้องๆ ด้วยความคิดถึงมากๆ 

* อยากบอกว่า คิดถึงเสมอ และกระซิบว่าอย่าพึ่งลืมกันนะจ๊ะคนดี.. 

       คิดถึงอย่างแรง.....

     

 

 

 

 

 

 

 

เขียนเมื่อ 
Ico32Ico32
สวัสดีค่ะพี่ครูดาวเรือง
พี่สาวเปลี่ยนนี้สวยไฉไลสดใสจังเลยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ.. ก้พยายามดูแลสุขภาพให้มากขึ้น
งานเยอะก็มองในแง่ดี ค่ะ ดีกว่าไม่มีงานทำ
พี่สาวสบายดีนะคะ คิดถึงเสมอค่ะ  คิดถึงทุกคนที่บ้านพี่ครู คิดถึงน้องกานต์มากๆ  น้องกวางด้วย อิ อิ เดี๋ยวจะน้อยใจ  คิดถึงทังครอบครัวค่ะ   ของให้ทุกคนมีความสุขมากๆ  คิดถึงจุ๋มซักนิดก็พอค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
Ico32
สวัสดีค่ะพี่ครูKanchana ที่คิดถึง

ยังคงไม่รู้เหน็ดเหนื่อยกับงานประจำและงานจร(จนเกือบประจำ)นะคะ

ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะ พี่ไม่ได้แวะมาคุยเพราะอาการภูมิแพ้ มันไม่ยอมแพ้ พี่ก็เลยต้องยอม...(แพ้ซะแย่เลย) อิอิ!

ขอบคุณที่ยังแว่บไปทักทาย คิดถึงเช่นกันค่ะ

 

* ครูใจดีไปเยี่ยมที่บล็อกของพี่ครูหกาญจนามาแล้ว โอ My Way พิษณุโลก - เชียงใหม่ภาพบรรยากาศข้างทาง สวยงดงามเหลือเกิน...

* นอกจากได้ชื่นชมความงามธรรมธรรมชาติ เส้นทาง ท้องฟ้า ภูเขา สายหมอก แล้วยังได้รับความรู้ภาษาอังกฤษอีกด้วย ขอบพระคุณมากค่ะ

* พี่ครูกาญจนาสบายดีนะคะ.. ต้องขอโทษมากมายที่ครูใจดีหายต๋อมไปเลย  

* คิดถึงเสมอค่ะ ไม่ได้เข้ามาที่ G2K เลย เนื่องจากภาระกิจมากมายค่ะ เพิ่งจากเสร็จจากงานงาน 46 ICT Lab School Leadership Center โรงเรียนในฝันทั่วประเทศมาจัดนิทรรศการที่ อต. และมีการประชุมอบรมตลอดเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์จะจะต้องเตรียมรับการประเมิน ประสิทธิภาพฯ อีกแล้ว... 

* งานศูนย์ซ้ช่อมคอมพิวเตอร์เรียบร้อยไปได้ด้วยดี  ต่อไปก็คงได้ซ่อมอีกในภาคเรียนหน้าค่ะ

 * ครูใจดียังไม่มีเวลาเขียนบันทึกใหม่เลยค่ะ... แต่จะส่งข่าวว่า บล็อกเมืองลับแล มีบันทึกใหม่แล้ว... เจ้าหนอนมะนาวไม่มันกัดกันใบมะนาวที่กระท่อมรจนา ที่ลับแล ตอนนี้มันกลายร่างเป็นผีเสื้อแสนสวยแล้ว เจ้าของบล็อกเลยเขียนกลอนให้เจ้าผีเสื้อ ดอกไม้สวยๆ ที่กระท่อม พร้อมกับเพลงอันไพเราะ ว่างๆ เชิญพี่ครูกาญจนาแวะไปให้กำลังใจ คนลับแล "ใต้ฟ้าตะวันเดียวนะคะ" เพื่อนครูใจดีเองค่ะ เหมือนเป็นน้องชายของพี่ครูกาญ อีกคนหนึ่งนะคะ

* คิดถึงมากมายค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
Ico32
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม
* เช้านี้อากาศดี จริงๆ ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ที่ยังคิดถึงและห่วงใยครูใจดีเสมอ มุมพักที่นำมาฝาก โอ้ชอบจัง เห็นแล้วอยากหลบความวุ่นวายไปนอน..

* เห็นผักสวนครัว ทะละกอ ข้าวโพดขอวคุณอุ้มงาและดกมาก ดีจังเลยค่ะ.. ครูใจดีก้ปลูกบ้างนิดหน่อย ทำมากก็ไม่ไหว

* ขอบคุณคุณอุ้ามมากๆ นะคะที่ได้เยี่ยมเมืองลับแล ทำให้เรามีกำลังใจที่จะเผยร่เรื่องราวของลับแล และการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันต่อไป

* เดี๋ยวเจ้าของบล็อกเข้ามาอ่านคงดีในมาก และจะได้ตามไปขอบคุณคุณดุ้มค่ะ

* ขอบคุณอีกครั้งค่ะ...

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ.. ขอบคุณมิตรไมตรีที่มีให้

ขอบคุณในน้ำใจ ให้เสมอ

ขอบคุณในวันที่พบเจอ

คิดถึงเสมอในวันที่จากไกล

 

 

 • สวัสดีค่ะน้องครูใจดี
 • คิดว่างานหลวง คงมากกว่างานราษฎร์นะคะ(ฮา)
 • ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพของเราเอาไว้ก่อน ถ้าร่างกายรับไม่ไหว จะทำให้จิตใจย่ำแย่ไปด้วยนะคะ
 • คิดถึงและขอบคุณมาก พี่ไปเยี่ยมบันทึกผีเสื้อมาแล้ว...ชอบมากค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมเยียนพี่สาวคนเก่ง หายหน้าหายตาไปนาน สบายดีนะค่ะพี่ ให้เวลากับตัวเองบ้าง...."สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด"
 • ระลึกถึงเสมอค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                          

                         ครูใจดี ชวนไปเยี่ยม บ้านลับแล

                        ล้วนมีแต่สิ่งน่าชมภิรมย์หมาย

                        ที่เล่าขานในตำนานอีกมากมาย

                        จะขวนขวายออกไปเยือนไม่เชือนแช

             

สวัสดีค่ะคุณครูใจดี

แวะมาด้วยแรงของความระลึกถึงค่ะ งานคงยุ่ง สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะ

ส่งกำลังใจและพลังแห่งความรักและปรารถนาดีไว้ให้นะคะ

ไม่ค่อยมีเวลาทักทายได้มากเหมือนเก่า...

แต่ความรู้สึกดี ๆ คงเดิมเสมอค่ะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 

ตามพี่หญิงปิง มาส่งความคิดถึง และอ่มอร่อยเที่ยงวัน รึยังคะพี่ อย่าโหมงานหนักนะ ใกล้ปิดเทอมแล้ว เดี๋ยวไม่มีแรงไปเยี่ยม สองสาวที่เวียงพิงค์ อิ อิ ... มาชวนไปชม และอธิษฐาน กับมหัศจรรย์แห่งฟากฟ้า ค่ะ ;)

พี่ดาไปชมดอกไม้กับผีเสื้อที่กระท่อมรจนา สวยถูกใจมากค่ะ ไปนำผีเสื้อสวยๆมาจากไหนมากมาย   สบายดีหรือเล่าค่ะ พี่ดามส่งขนมฝีมือพี่ดาค่ะ

        

krutoiting
IP: xxx.207.42.217
เขียนเมื่อ 

แวะมาบอกว่าคิดถึงค่ะ และขอชื่นชมการถ่ายภาพ ถูกใจมากทุกภาพเลย ทุกภาพให้ความรู้สึกสดชื่น ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

โครงการนี้ดีมากๆ เลยค่ะ

เห็นด้วยนะค่ะที่เป็นโครงการต่อเนื่อง.........

จะทำให้นักเรียนเรียนด้วยกิจกรรมที่สนุกและมีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครู

อีกทั้งยังมีผลต่อสุขภาพของนักเรียนและคนรอบข้างในอนาคตอีก

ต้องขอยกนิ้วให้จริงๆ เยี่ยมมากๆ

เขียนเมื่อ 

ดอกกุหลาบ มัดกำ นำมาให้

ด้วยดวงใจ เต็มเปี่ยม ให้สุขสันต์

มอบความรัก ให้กัน ทุกคืนวัน

ขอเธอนั้น มีรัก ตลอดกาล............สุขสันต์วันแห่งความรักนะจ๊ะ....

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น