วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฟัง-พูดชั้นม.1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - Hi. How are you?

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 - His name is Mr. Jones.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 - How old are you?

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 - What day is today?

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 - Happy Birthday

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 - Welcome to the museum

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 - Do What I Say.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 - The Gift

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 - Museum gift shop

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 - I’m in Bangkok.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 - What is your telephone number?

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 - On the bus

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 - Dracula

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 - Hawaii

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 - Activities and game

จากแผนการสอนในเบื้องต้นจะทราบว่าเนื้อหาในแต่ละแผนการสอนนั้นจะเน้นตั้งแต่ แรกเริ่มของการสนทนา โดยเริ่มตั้งตั้งแต่การทักทาย การแนะนำตัวเอง การถามผู้ร่วมสนทนาด้วย โดยอาศัยบริบทรอบตัวจากง่ายๆ

การแก้ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพ

โดยเริ่มแรกนั้นต้องฝึกหัดให้นักเรียนกล้าที่จะพูดก่อนเพราะเนื่องจากนัก เรียนบางคนยังไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าผู้อื่น ดังนั้นจึ้งต้องหัดให้เด็กกล้าพูดโดยการจำลองสถานการณ์ให้เด็กคล้อยตามในบาง ครั้งอาจแทรกเหตุการณ์ที่ตลกเข้าไปด้ด้วย จากนั้นจึ้งหัดให้เด็กพูดได้ตามสถานการ์ที่จำลองขึ้นในเนื้อหาการเรียนรู้

การจัดระบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

การที่เด็กจะเข้าใจได้ดีในการเรียนนั้น ต้องให้เด็กได้แสดงความสามารถหรือร่วม ทำกิจกรรมในเรื่องนั้นๆขึ้นมา อย่างเช่น การเสริมตัวละครเข้าไปในเนื้อหาโดยให้เด็กที่กำลังดูเพื่อนแสดงหรือสนทนากัน อยู่เข้าไปเป็นตัวละครที่สามจำลองเหตุการณ์กระทันหันเกิดขึ้นแต่ก็ยังให้ เนื้อหรือบริบทการสนทนาในบทเรียนเดิมอยู่

การออกแบบการสร้างการนำไปใช้ประเมินผลและประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เกิด ประสิทธิภาพ

สำหรับกระผมนั้นการเขียนแผนการสอนของกระผมจะเน้นที่ตัวนักเรียนเป็นหลัก กล้าให้เด็กคิด กล้าให้เด็กแสดงออก กล้าให้เด็กไม่ต้องกลัวที่จะพูดผิดเพราะเริ่มแรกต้องให้เด็กกล้าพูดภาษา อังกฤษ หลังจากนั้นจึงใช้นวัตกรรมเข้ามาร่วมผสมเข้าในบทเรียนและตัวนักเรียนด้วย