Contact

พลังเรียนรู้ทวีคูณ คุณอำนวย3ตำบล

  เทคนิคการลปรร.ที่ทำให้เสริมพลังกันจึงสำคัญ   

เราแบ่งคุณอำนวย3คนไว้3บทบาทคือประสานงาน บันทึกและ นำกระบวนการประชุม 3ข้อนี้ถือเป็นความรู้ข้อ2 คือเป็นความรู้ที่เป็นทักษะสำคัญที่คุณอำนวยต้องมี ถือเป็นแก่นความรู้ที่กลุ่มย่อยต้องขุดคุ้ยรายละเอียดออกมาเพื่อจัดทำเป็นคลังความรู้ และรวบรวมสรุปเป็นขุมความรู้ต่อไป
การถอดแก่นความรู้นอกจากถอดจากประสบการณ์  ยังถอดจากจินตนาการและญาณทัศนะอีกด้วยโดยใช้การ ลปรร. เสริมพลังกัน
เทคนิคการลปรร.ที่ทำให้เสริมพลังกันจึงสำคัญ
คุณอำนวยต้องเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคดังกล่าวจนช่ำชองด้วย นี่ก็เป็นความรู้ในข้อ2ด้วย
จากนั้น จะเป็นการวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นคุณอำนวยมืออาชีพ สนับสนุนให้กลุ่มการเงินในตำบลที่รับผิดชอบดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

พัฒนาในเรื่องอะไร?
ก็พัฒนาให้เป็นไปตามแก่นความรู้และขุมความรู้ที่ค้นพบนั่นเอง
พัฒนาอย่างไร?
พัฒนาโดยการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อ1
พัฒนาโดยลงมือปฏิบัติจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้รู้ที่ประสบผลสำเร็จ เพิ่มทักษะในข้อ2
ทั้งข้อ1และ2ใช้การลปรร.กันทั้งในกลุ่ม3ตำบลและกับภายนอกเป็นพลังเรียนรู้ทวีคูณ

คราวนี้ เห็นทีต้องนำแฟ้ม บันทึกการเรียนรู้ ไปให้คุณอำนวยทุกคนด้วย

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 3866, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #แนวคิด#วงคุณเอื้อ

Recent Posts 

Comments (0)