การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา

Mr.CHOBTRONG
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานรวมพลัง
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดงานรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยแบ่งการประชุมเป็นห้องย่อย ๆ ตามเนื้อหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และ พัฒนา ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน   ผู้บริหาร  ห้องเสวนาทางวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ร่วมเสวนาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจำนวน 5 ท่าน ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เล่าเรื่อง / ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาจนประสบผลสำเร็จ    ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้                1. วิสัยทัศน์เอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องให้ความสำคัญ กับ คุณภาพการศึกษา เช่น การสรรหา และ คัดเลือกครู โดยโปร่งใส ยุติธรรม และจะไม่รับเด็กฝาก                2. การมีส่วนร่วม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้าน วัด และ โรงเรียน                3. วัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                4. การประเมินผลของครู ควรจะเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ใช่ เน้นประเมินเอกสารเพียงอย่างเดียว                5. จัดกิจกรรมการนิเทศในชั้นเรียน                6. ความพร้อม เตรียมนักเรียนให้พร้อม โดยจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กเตรียมครูให้มีจำนวนเพียงพอกับนักเรียน และ โรงเรียนต้องมีสื่อการสอนอย่างเพียงพอ                     ข้อสังเกต จากเสวนาครั้งนี้  ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมเสวนาท่านใด พูดถึงการจัดการความรู้ อาจจะเนื่องจากการจัดการความรู้ ยังไม่สามารถขยายแวดวงเข้าไปในวงการศึกษาได้    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สฏ.ความเห็น (0)