การที่รัฐบาลในปัจจุบันมีนโยบายในการส่งเสริมส่งออกเป็นผลให้มีการผลิตเพื่อการส่งออกกันมากขึ้นแต่โดยที่มีประเทศผู้ผลิตเพื่อการส่งออกจำนวนมากมายดังนั้นจึงเกิดการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น  สถานประกอบกิจการจึงต้องหาวิธีการที่จะเพิ่มปริมาณและคุณภาพในการผลิต  เช่น  การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ แทนการใช้แรงงานคน  การจัดสภาพการทำงานที่ดีและปลอดภัยและการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานสูง  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีฝีมือ  หรือมีความรู้เฉพาะด้าน  ไม่เข้า - ออกงานบ่อย  วิธีการหนึ่งที่สถานประกอบกิจการจะสามารถใช้ในการเพิ่มผลผลิตในการทำงานคือการปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานประกอบกิจการใด ๆ ก็ตามที่ลูกจ้างทำงานอยู่นาน  จะพบว่าส่วนหนึ่งคือลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนที่ลูกจ้างพึงพอใจ  เมื่อพิจารณาถึงการจ่ายค่าตอบแทนจะขอกล่าวถึงวิธีการจ่ายค่าตอบแทน  2  วิธีคือ

1. การจ่ายค่าจ้าง  ถือเป้นการจ่ายค่าตอบแทนเบื้องต้น  คือเมื่อมีการทำงานเกิดขึ้นผู้ทำงานก็ย่อมจะได้รับค่าตอบแทนเบื้องต้น  คือเมื่อมีการทำงานเกิดขึ้นผู้ทำงานก็ย่อมจะได้รับ "ค่าตอบแทน"  วิธีการจ่ายค่าจ่างที่เป็นธรรมในการทำงานนั้น  จะต้องคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น  เช่น

     1.1  มาตรฐานการครองชีพหรืออัตราค่าครองชีพ

     1.2  ลักษณะความยากง่ายของงาน  ขอบเขตความรับผิดชอบ  การเสี่ยงภัยในงานนั้น ๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานที่ได้รับ  มีการตีค่าออกมาเป็นเงินอย่างยุติธรรม

     1.3  ความต้องการในตำแหน่งงานต่าง ๆ ของตลาดแรงงาน

     1.4  ฐานะทางการเงินของสถานประกอบกิจการ

     1.5  การจ่ายค่าจ้างของสถานประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการประเภทเดียวกัน

     1.6  ค่าจ้างขั้นต่ำ

2.  การจัดสวัสดิการ  นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลยอมรับว่าการลงทุนด้านสวัสดิการแรงงานในประเภทหรือรูปแบบต่าง ๆ ทุกชนิดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าตอบแทนอีกประเภทหนึ่ง  เนื่องจากในสถานประกอบกิจการ  ในขนาดเดียวกันจะมีการจ่ายค่าจ้างในอัตราที่เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการแรงงาน  ลูกจ้างจึงมักจะเลือกทำงานกับสถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดี  การจัดสวัสดิการที่ดีจะทำให้ลูกจ้างรู้สึกผูกพันกับสถานประกอบกิจการ  ให้ความร่วมมือในการทำงาน  ซึ่งจะส่งผลถึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการทำงาน

     ดังนั้น  นายจ้างควรคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดสวัสดิการแรงงานให้คนงานมากชึ้น เพระการทำงานด้วยความสบายใจ  พึงพอใจ  ผลงานที่ได้รับย่อมมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง