กิจกรรม Nursing Round

แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โทปิดิกส์

 

วันที่ 13 เดือน พ.ค. 2553 เวลา 16.00น.

โดย  นางสาวนิตยา    ไชยหงษ์

ผู้เข้าร่วม               1. คุณวิลาวัณย์   อุ่นเรือน                   2. คุณนุชนาถ   ไกรษร

                                3. คุณณัฐสุดา    คติชอบ                     4. คุณจันทร์เพ็ญ    มูลมาตย์

 

ชื่อผู้ป่วย : นาย.......................................... อายุ  57 ปี

Diagnosis  : Hemorrhagic  stroke with HT with DM with Hyperthyroidism

Operation procedure :Tracheostomy  with  Gastrostomy

อาการนำส่ง      : ซึมลง  1 วันก่อนมา

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน       

: 2 วัน PTA บ่นปวดศีรษะตลอดเวลา

                1วัน PTA  เริ่มซึมรับประทานอาหารน้อยลง พูดคุยได้ เดินได้ ขับรถได้ ยังปวดศีรษะ ตอนเย็นลูกพบนิ่งๆไม่มองตาม ไม่พูดพอพยักหน้าได้ เดินไม่ได้ ญาติจึงนำส่งโรงพยาบาล

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

-          HT with DM with Hyperthyroidism S/P I131 abrasion on Plavix(75)1×1 oral pc, Eltoxin(100) 1×1oral pc

Nursing Diagnosis

 1. เสี่ยงต่อภาวะ tissue  hypoxia เนื่องจากประสิทธิภาพในการทำทางเดินหายใจให้โล่งลดลง
 2. ญาติต้องการความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ได้แก่ การ feed อาหาร ,care tube ,bed bath ,การบริหารข้อต่อต่างๆ
 3. เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานๆได้แก่ แผลกดทับ ข้อติดแข็ง ปอดแฟบ กล้ามเนื้อเล็กลีบ
 4. เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญจากภาวะ Hypertension crisis
 5. ญาติและผู้ป่วยวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย

 

ปัญหาหลัก    

: ญาติต้องการความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ได้แก่ การ feed อาหาร ,care tube ,bed bath ,

การบริหารข้อต่อต่างๆ

 ข้อมูลสนับสนุน

             Subjective data  : ญาติซักถามถึงการดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับบ้าน

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้ญาติดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเมื่อกลับอยู่บ้านและไม่กลับมา re-admit ใหม่

เกณฑ์การประเมิน

 1. ญาติเข้าใจและสามารถอธิบาย  สาธิต การดูแลผู้ป่วยในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การ feed อาหาร ,care tube ,bed bath ,การบริหารข้อต่อต่างๆ

กิจกรรมการพยาบาล

 1. ประเมินความรู้ญาติในการดูแลผู้ป่วยจากการสังเกตและซักถาม
 2. ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การ feed อาหาร ,care tube ,bed bath ,การบริหารข้อต่อต่างๆ
 3. สาธิตการดูแลผู้ป่วยในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การ feed อาหาร ,care tube ,bed bath ,การบริหารข้อต่อต่างๆ
 4. เปิดโอกาสให้ญาติได้ซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ
 5. ประสานงานให้ญาติได้พูดคุยหรือซักถามอาการต่างๆของผู้ป่วยกับแพทย์เจ้าของไข้
 6. ส่งเสริมและให้กำลังใจเมื่อญาติสามารถทำได้

การประเมินผล

                ญาติเข้าใจสามารถอธิบายและสาธิตการดูแลผู้ป่วยในเรื่องต่างๆได้

ข้อเสนอแนะ

ผู้ป่วยจะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนั้นเกิดจากการดูแลของญาติที่ต้องได้รับการสอน แนะนำในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การ feed อาหาร ,care tube ,bed bath ,การบริหารข้อต่อต่างๆ ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันดูแล ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด จึงจะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน

สิ่งที่ได้ดำเนินการต่อ

                การให้ข้อมูลทั้งการอธิบาย สาธิต แก่ญาติในการดูแลผู้ป่วยเมื่อไปอยู่บ้าน การ feed อาหาร ,care tube ,bed bath ,การบริหารข้อต่อต่างๆ ให้ญาติมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ญาติได้ซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ

สรุปผลการดำเนินการ

                ญาติเข้าใจสามารถอธิบายและสาธิตการดูแลผู้ป่วยในเรื่องต่างๆได้

ผู้ป่วยได้กลับบ้านโดยมีครอบครัวดูแลและไม่ได้กลับมา re-admit อีก