การจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสาระสนเทศ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียน

                                                                                                                ภาณุรัตน์   พัทน้อย

                ในปัจจุบันนี้ได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เป็นจำนวนมากทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม จึงเห็นได้ว่าสารสนเทศมีความหมาย และมีความสำคัญต่อชีวิต และการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นอย่างมาก

                จากการสอนที่โรงเรียน ได้มีการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน คือมีการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆในการช่วยสอน เช่น การเปิด CD,VCD นิทานให้เด็กดู เปิดสารคดีต่างๆ เช่น สารคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สารคดีเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ การใช้ powerpoint ในการช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนในลักษณะต่างๆ เช่น การใช้โปรแกรม Excel,Word, การให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

            การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งที่สำคัญที่คุณครูจะทำให้เด็กๆ เรียนรู้และเข้าใจได้เป็นอย่างดีก็คือ เครื่องมือที่เรียกว่า “สื่อการเรียนรู้” และสื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือ สิ่งที่จะสื่อให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆได้ดีที่สุด ซึ่งมีมากมายหลากหลาย การเรียนรู้ในบางเรื่องแค่คุณครูบอกเล่าหรือแสดงท่าทางเด็กก็เข้าใจได้ แต่ในบางเรื่องต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ เข้ามาช่วยสอน ซึ่งในการพิจารณาใช้สื่อสารสนเทศนั้น ไม่ควรยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สื่อสารสนเทศทุกชนิดมีคุณค่าและมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะนำมาใช้

            สื่อสารสนเทศไม่ใช่ตัวแทนครูผู้สอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ครูจะต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู จะต้องให้ความรู้คู่ธรรมแก่ผู้เรียนเสมอ เพื่อจะได้มีพลเมืองของประเทศชาติที่มีคุณภาพต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนรู้ความเห็น (3)

patcharee
IP: xxx.143.161.251
เขียนเมื่อ 

ดีจ๊ะ สื่อ ICT มีหลากหลายรูปแบบเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าจ๊ะคุณภานุรัตน์

sasitorn
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

ก้อดีอ่ะค่ะ น่าสนใจดีโดยเฉพาะที่สำคัญสมัครสมาชิก

ยาก มั่กมั่ก........ชิ

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ ครูที่ต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู