ตลาดนัดความรู้ แก้ปัญหาหนี้สินโดยชุมชน

7 ฐานที่ตั้งไว้ อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการทำงานจริง ๆ

คุณรัชรา เอียดศิริพันธ์ ผู้ประสานงานส่วนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคใต้ พอช. เชิญผมและคณะเข้าร่วมประชุม"ตลาดนัดความรู้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชน เวทีภาคใต้"วันที่14ก.ย.นี้   ที่หมู่11ต.กำโลนอ.ลานสกาจ.นครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยภาคชุมชน 5 พื้นที่ในจ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลในพื้นที่ใกล้เคียง
กำหนดการช่วงเช้าเป็นการเสวนานำเรื่อง"แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยชุมชน"โดย    ผู้นำชุมชนคือกำนัน ประธานกลุ่มออมทรัพย์บ้านคีรีวงและผุ้ประสานงานมูลนิธิหมู่บ้าน ภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเรียนรู้ 7 ฐาน
1)จุดประกายความคิด
2)สำรวจข้อมูลครัวเรือนและหนี้สิน
3)การจัดระบบกลุ่มย่อยครอบครัว
4)การบริหารจัดการ
5)การจัดระบบการออม/สินเชื่อ/สวัสดิการ
6)การทำบัญชีครัวเรือน/แผนพัฒนาครอบครัวและกลุ่ม
7)การจัดกิจกรรมลดรายจ่าย เพ่มรายได้
แต่ละฐานร่วมกันสรุปและกำหนดแผนปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่
กิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องจากโครงการฟื้นฟูพัฒนาครอบครัวและชุมชนด้วยแนวคิดออมวันละ5บาทซึ่งผมเคยเล่าในgotoknow.org/km4fcแล้ว เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก

7 ฐานที่ว่าคือขั้นตอนของกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นำประสบการณ์แต่ละขั้นมาแลกเปลี่ยนกัน ถ้าได้ตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละขั้น(ฐาน)ก็จะทำให้การเรียนรู้ละเอียดยิ่งขึ้น      ซึ่งเมื่อรวม 7 ฐานแล้วอาจมีเป้าหมายและตัวชี้วัดรวมด้วย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการ    ทั้งหมดคือการจัดการความรู้ส่วนย่อยและรวมกันเป็นภาพใหญ่
ในส่วนของ 7 ฐานที่ตั้งไว้ อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการทำงานจริง ๆ โดยที่คนร่วมแลกเปลี่ยนในแต่ละฐานมาจากคนทำงาน(คุณกิจ)ในส่วนนั้นๆอย่างแท้จริง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมวลัยลักษณ์ความเห็น (0)