ผมได้รับเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องโครงการจัดการความรู้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ นครศรีธรมราช   ในวันที่ 22 ก.ย.นี้
มี 4 ประเด็นหารือคือ
1)โครงการที่หน่วยงานดำเนินการอยู่ในตำบลกะหรอ 
   จุดเริ่มของโครงการ -นโยบาย -ความต้องการของชุมชน
   ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ-ปัจจัยกำหนดความสำเร็จ/ไม่สำเร็จของโครงการ
2)ชาวบ้านเสนอสิ่งที่คาดหวังอยากให้เกิดขึ้นในชุมชน
3)บทบาทและภาระงานของหน่วยงานสนับสนุนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับแต่ละโครงการของชาวบ้าน
   คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับโครงการอะไรบ้าง
   ถ้าจะทำให้ดีที่สุด จะทำอย่างไร
   ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันของหน่วยงานของท่าน-สามารถจะช่วยอะไรได้บ้าง-มีข้อจำกัดอะไรบ้าง4)แนวทางการบูรณาการความร่วมมือ

 บทบาทของหน่วยงานสนับสนุนเป็นส่วนที่โครงการวิจัยจัดการความรู้ละเลยไม่ได้ ผมเข้าใจว่ามหกรรมจัดการความรู้วันที่1-2ธันวาคมสนใจพลังเครือข่ายของส่วนราชการที่ทำหน้าที่คุณอำนวย ถ้าหากบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ก็จะเป็นคุณต่อสังคมไทยอย่างมหาศาล
งานวิจัยจัดการความรู้นอกจาก หาคำตอบต่อสภาพที่เป็นอยู่แล้ว ยังปฏิบัติการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่ผลสำเร็จด้วย

เวทีประชุมรอบต่อไปของชุดโครงการนี้(ถัดจาก28-29ก.ย.)จะเข้าร่วมมหกรรมจัดการความรู้1-2    ธ.ค.ที่จัดโดยสคส. การประชุมวันที่ 22 ก.ย.และปฏิบัติการความร่วมมือถัดจากนั้นจึงสำคัญและเป็นเนื้อหาที่เราจะนำมาแลกเปลี่ยนกันในงานมหกรรมจัดการความรู้ด้วยครับ