Contact

วันสุนทรภู่

  วันสุนทรภู่  

วันสุนทรภู่

26  มิถุนายน  2549

 

กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน

             1.   การแข่งขันทางวิชาการ

                   -  การคัดลายมือ

                  -   การแต่งกลอนสดุดีสุนทรภู่

                 -    การอ่านทำนองเสนาะ

                 -    การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่

                 -   วาดภาพตามจินตนาการเรื่องพระอภัยมณี

                 -   การระบายสีภาพตัวละครเรื่องสุนทรภู่

            2.  การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี(ตอนกำเนิดสินสมุทร สุดสาคร)

            3.  การจัดนิทรรศการสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุนทรภู่  นักเรียนบันทึกสรุปความรู้จากนิทรรศการและงานวันสุนทรภู่

            กิจกรรมที่จัด จะเป็นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน  ประกอบทั้งนำไปสู่การบูรณาการการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  ทั้งในและนอกห้องเรียน 

           กิจกรรมแฟนพันธ์แท้สุนทรภู่   ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกลุ่มสาระสังคมฯ  นักเรียนให้ความสนใจมาก ทั้งคุณครูผู้สอนยังมีความกระตือรือร้นในการให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล  เพื่อกิจกรรมนี้         เป็นการเรียนรู้ที่ดีมาก 

          

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 38026, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #วันสุนทรภู่

Recent Posts 

Comments (2)

สวัสดีค่ะ

เข้ามาเชียร์ผลงานของครูโรงเรียนเดียวกันค่ะ

IP: xxx.26.89.210
Written At 

มีงานที่โรงเรียนน๊คับ

เลยมาหาในนี่

แต่ก๊ดี