ขอต้อนรับนักศึกษาวิธีวิทยางานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กลุ่มเรียนที่จังหวัดสตูล มาเพิ่มพูนความรู้สู่โลกกว้างทางการวิจัยในบล็อกแห่งการเรียนรู้

 

G1 เจริญ พนมไพร พระมหาวรพล

วราธิดา คนึงนิจ อรุณ

อูมิงกาลาโสม วนิดา ชัยยงค์

 

G2 พนม ปิยะพงศ์ สุธา

อาธิ ทศวิน สุวรรณ

อนุต โฆษิต วิเชียร

 

 สุชาติ ศักดานุวัฒน์

พรศักดิ์ เพ็ญศรี

G5 มอฮำหมาดมาดี สนัน แหมะโสม

สไบแพร อรษา จันทนา

อภิษฎา รอมาเดียะ อาณัติ

 

 G6 บังอร อภิญญา วารินี สายใจ สอมีย๊ะ จินตนา

สุนี วรรณี โอฬาร ยุวดี อริยภรณ์

มัสตูราห์ ปราณีต อาสิรน

G4 สุวิศิษฏ์ จริญ มัสดี

อุเสน วนิตา ณัฐพิมล

เอกชัย สุรีรัตน์ ปรมินทร์

 

G7 กมลชัย

 

 G8 อรุณ  มาแอล เกษม อูมัร อุดม

 ดารุณี อับดลล๊ะ บารูดีน มานพ ธนิตย์

 G10 เกษม ศิรินญา

G11 วรรญา สุนิตย์

ฉวีวรรณ สิริ เจนจิรา ธาตรี ฮาสาน๊ะ

ฮัจยะ มาณี สาอุตะ

 

G9 ชสลัน อานัด อาบีดีน

จุรางรัตน์

ลัดดาวัลย์

อานิตา รอเบ๊ยะ โรสนาร์นี่ย์

 นรบดี  อลิษา

สมชัย มัสหลัน จารุวรรณ

 

 นิรชา ระรื่น โสมสุดา ปรีดา อดุลย์

ปรีดา(หมานมานะ) ประวี อาสันชบรี สามารถ พิพัฒน์

สมศักดิ์ กูอัน ณิชากร วีระศักดิ์ บูอาลัน

วิชิต ญาณกวี เจษฎา สุริยา พงษ์ศิริ

มัสลีม