ในการทำวิจัยนั้นโดยพื้นฐานต้องมีความเข้าใจในเรื่องตัวแปรอย่างแจ่มชัดจึงจะจัดทำเค้าโครงการวิจัยได้ การทำความเข้าใจกับตัวแปรจึงมีความหมายต่อนักวิจัยที่ต้องหาตัวแปรให้ได้เพื่อจะก้าวไปสู่วิธีการในการวิจัยที่เหมาะสมต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกรอบความคิดในการวิจัยก็ต้องใช้ตัวแปรในการพิจารณา การหาค่าทางสถิติก็ต้องรู้ว่าตัวแปรอยุ่ในมาตราใด เป็นตัวแปรแบบต่อเนื่อง หรือแบบไม่ต่อเนื่อง ตัวแปรต้นคืออะไร ตัวแปรตามคืออะไร การทำความเข้าใจกับตัวแปรจึงต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้