รูปแบบสื่อ

    จะเป็นการนำเสนอในรูปแบบของวิดีทัศน์  เป็นการบรรยายประกอบภาพ จุดดึงดูด จะเน้นไปถึงเรื่องของรายได้ ในการจัดทำ เนื่องจากการจัดสวนถาดแม้จะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่สามารถที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเราด้วย โดยการยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการทำสวนถาด และเกิดรายได้ขึ้นมา ซึ่งถือเป็นการทำรายได้อย่างหนึ่งและเป็นรายได้รอง นอกเหนือจากรายได้ที่เป็นงานประจำ ซึ่งสามารถที่จะตามสื่อ ไปพร้อมๆกันได้

นายจาตุวัฒน์  ลี้ตระกูล

น.ส.จารุวรรณ  ศุขเจริญ

น.ส.ธาริณี  นภาวรรณกุล