ผลงานดีเด่น 2553


มุ่งมั่น ฟันฝ่า ไม่เดินหน้า เท่ากับ ถอยหลังเข้าคลอง

ผลงานดีเด่นของนักเรียน
โรงเรียนบ้านปางป้อม สพป.พะเยา เขต 2
ประจำปีการศึกษา 2553

ผลงานของรุ่นพี่ 2 ปี ผ่านไป ทำให้รุ่นน้องหยุดไม่ได้... แม้จะยากแค่ไหน ถึงอย่างไรน้องๆ ก็จะทำ...

เปิดภาคเรียนที่ 1/2553 เรามีข่าวดีจาก สพป.พะเยา เขต 2 แจ้งว่า...โรงเรียนบ้านปางป้อม ได้รับการคัดเลือกเป็น

"โรงเรียนต้นแบบ การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน"

พวกเราชาวชุมนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านปางป้อม ดีใจมากๆ ครับ

ปี กลอง เริ่มยกที่ 1 ดังขึ้น เตือนให้พวกเราเตรียมพร้อม........

ผลงานแรกประเดิมปีการศึกษา 2553... ทีมแอโรบิคแม่ไม้มวยไทย 15 คน ได้เข้าร่วมแข่งขันแอโรบิคแม่ไม้มวยไทย สพป.พะเยา เขต 2 ... วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม เสียงโฆษกประกาศผลการแข่งขันดังขึ้น ตามด้วยเสียงไชโย โห่ร้อง ดีใจ ของทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อม... เป็นครั้งแรกของปี 53 ที่รุ่นน้องได้ดีใจกันสุดขีด... เป็นบรรยากาศแห่งความสุขของพวกเด็กๆ ที่ยากจะบรรยาย...

การเก็บเกี่ยวความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2553 

1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ แอโรบิคแม่ไม้มวยไทย  สพป.พะเยา เขต 2

ทีมงาน 

 1. เด็กชายกฤษฎา  แคนติ
 2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจเขียว
 3. เด็กชายพนาสิทธิ์  กุสาวดี
 4. เด็กชายณัฐพล  ก๋าจู
 5. เด็กชายศตวรรษ  บัวแดง
 6. เด็กชายนนทวัฒน์  พรหมแปง
 7. เด็กชายปิยพงษ์  บัวแดง
 8. เด็กชายวีรพล  ใจเรือง
 9. เด็กชายเจษฎา  ยาวิละ
 10. เด็กหญิงศิริวรรณ  กุสาวดี
 11. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ยรัตน์
 12. เด็กหญิงยู  ซูซูกิ
 13. เด็กหญิงกัญจนพร  อินถา
 14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุยะ
 15. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาตัน
 16. เด็กหญิงจันทร์ธิกร  วงใหญ่
ครูผู้สอน ครูอรุณ  ร่มแก้ว

........................................................................................................................................................

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553" 

"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553" ระดับกลุ่มโรงเรียนจุน 2 สพป.พะเยา เขต 2
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนบ้านร่องแมด อ.จุน จ.พะเยา

นักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อม ได้รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 เป็นตัวแทนกลุ่มจุน2 เข้าแข่งขันระดับ สพป.พะเยา เขต 2 จำนวน 11 รายการ ดังนี้

1. การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย

ด.ญ.สิรินดา ตามติด
ด.ญ.คณัชนันท์ เวียงลอ
ด.ช.ธนากร ทรายแก้ว
ครูผู้สอน
นางชาลิณี วงศ์ชัย
น.ส.ชัญญานุช นวลดั้ว
2. การแข่งขัน Crossword ป.1-3
ด.ช.ธนกร เชี่ยวชาญ
ด.ช.ศุภกฤต เวียงลอ
ครูผู้สอน
นางทิพรัตน์ โคงาม
3. การแข่งขันแอโรบิก ป.1-6
ด.ช.กฤษฎา แคนติ
ด.ช.เกียรติศักดิ์ ใจเขียว
ด.ช.ปิยะพงษ์ บัวแดง
ด.ช.สิปปกร อุทธวัง
ด.ช. ศตวรรษ บัวแดง
ด.ช.ณัฐพล ก๋าจู
ด.ช.นนทวัฒน์ พรหมแปง
ด.ช.วีรพล ใจเรือง
ด.ช.เจษฎา ยาวิละ
ด.ช.มงคล พันธุระ
ด.ญ.กัญญาพัชร ยรัตน์
ด.ญ. ยู ซูซูกิ
ด.ญ.กัญจนพร อินถา
ด.ญ.จุฑามาศ มาตัน
ด.ช.อนุพงษ์ พิจิตรอาด
ด.ญ.น้ำทิพย์ สุยะ
ด.ญ.ศิริวรรณ กุสาวดี
ด.ญ.จันทร์ธิกร วงใหญ่
ครูผู้สอน
นายอรุณ ร่มแก้ว
4. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3
ด.ญ.ณัฐณิชา คงกล่อม
ด.ญ.อริศา ซ้อนกัน
ครูผู้สอน
นายอรุณ ร่มแก้ว
5. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6
ด.ญ.สุปรียา ยาวิละ
ด.ญ.ณัฐกาญจน์ จันธิมา
ครูผู้สอน
นายอรุณ ร่มแก้ว
6. สร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book) ป.4-6
ด.ช.ไวคิด เลี่ยง
ด.ญ.ศิริวรรณ กุสาวดี
ครูผู้สอน
นายอรุณ ร่มแก้ว
7. การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.4-6
ด.ญ.น้ำทิพย์ สุยะ
ด.ญ.วิลีณญา แก้วมาเมือง
ครูผู้สอน
นายอรุณ ร่มแก้ว
8. การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ป.4-6
ด.ช.ธนดล เวียงลอ
ด.ญ.วิไลรัตน์ คำวงค์
ครูผู้สอน
นายอรุณ ร่มแก้ว
9. การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุในท้องถิ่น ป.4-6
ด.ช.พนาสิทธิ์ กุสาวดี
ด.ช.เกียรติศักดิ ใจเขียว
ด.ช.นพดล ยาวิละ
ครูผู้สอน
นายธีรพงศ์ ไชยรัตน์
10. การแข่งขันหุ่นยนต์ม้าวิ่งมหาสนุก
ด.ช.สราวุธ ไชยรัตน์
ด.ช.คุณากร คำมะปัน
ด.ช.ลัทธพล วิไลรัตน์
ครูผู้สอน
นายภิรมย์ สุขใสบูลย์
11. การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
ด.ช.พนาสิทธิ์ กุสาวดี
ด.ช.ทิพย์เนตร เนานวล
ด.ช.พุฒิพงศ์ พัฒนชาญชัย
ด.ช.เทพคีรี ใจเขียว
ด.ช.ชินวัตร สุยะ
ด.ช.วีรพล จันดา
ด.ช.พิรุฬห์ พันเดช
ด.ช.อรรถพร กุสาวดี
ด.ช.ศุภกร สักลอ
ครูผู้สอน 
นายภิรมย์ สุขใสบูลย์

 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553" 

"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553" ระดับ สพป.พะเยา เขต 2
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553
นักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อม ได้รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 เป็นตัวแทน สพป.พะเยา เขต 2 เข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 รายการ ดังนี้
1. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6
ด.ญ.สุปรียา ยาวิละ
ด.ญ.ณัฐกาญจน์ จันธิมา
ครูผู้สอน
นายอรุณ ร่มแก้ว
2. การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.4-6
ด.ญ.น้ำทิพย์ สุยะ
ด.ญ.วิลีณญา แก้วมาเมือง
ครูผู้สอน
นายอรุณ ร่มแก้ว
3. การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ป.4-6
ด.ช.ธนดล เวียงลอ
ด.ญ.วิไลรัตน์ คำวงค์
ครูผู้สอน
นายอรุณ ร่มแก้ว
4. การแข่งขันหุ่นยนต์ม้าวิ่งมหาสนุก
ด.ช.สราวุธ ไชยรัตน์
ด.ช.คุณากร คำมะปัน
ด.ช.ลัทธพล วิไลรัตน์
ครูผู้สอน
นายภิรมย์ สุขใสบูลย์

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับภาคเหนือ  ปี 2553 "เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553

นักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อม ได้รางวัล 4 รายการ ดังนี้
1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6
ด.ญ.สุปรียา ยาวิละ
ด.ญ.ณัฐกาญจน์ จันธิมา
ครูผู้สอน
นายอรุณ ร่มแก้ว
2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.4-6
ด.ญ.น้ำทิพย์ สุยะ
ด.ญ.วิลีณญา แก้วมาเมือง
ครูผู้สอน
นายอรุณ ร่มแก้ว
3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ป.4-6
ด.ช.ธนดล เวียงลอ
ด.ช.ไวคิด เลี่ยง
ครูผู้สอน
นายอรุณ ร่มแก้ว
4. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ม้าวิ่งมหาสนุก ป.4-6
ด.ช.สราวุธ ไชยรัตน์
ด.ช.เกียรติศักดิ์ ใจเขียว
ด.ช.คุณากร คำมะปัน
ครูผู้สอน
นายภิรมย์ สุขใสบูลย์<p style="text-align: center;">เชิญคลิก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว
คำสอนดีดี เครื่องประดับกายของคนดี
O-NET แล้วได้อะไร?
โรงเรียนบ้านปางป้อม
ผลงานดีเด่น 2551
ผลงานดีเด่น 2552
ผลงานดีเด่น 2553
ผลงานดีเด่น 2554
ผลงานดีเด่น 2555

การอบรมการบูรณาการ ICT รุ่นที่ 1/2553
การอบรมการบูรณาการ ICT รุ่นที่ 2/2553
การอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 53
การอบรมแม่ไม้มวยไทยและกีฬาพื้นบ้าน 53
การอบรมการทำโครงงานบูรณาการ ICT 53
การอบรมการจัดการความรู้ Gotoknow.org 53
การอบรมการใช้ ICT เพื่อการสอน 55
การอบรมการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ 55
</p><div style="margin: auto; width: 460px; visibility: visible;">

</div>

หมายเลขบันทึก: 377152เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2010 15:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

สวัสดีครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

ขอขอบคุณอาจารย์มากๆ ครับ ที่มาเยี่ยมชม และมีสิ่งดีดีมาร่วมแจมครับ

สวัสดีครับ อาจารย์น้องอรุณ

ชื่นใจที่ครูพะเยายังจำอดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์คนเก่าได้

สบายดีใช่ไหมครับ พี่ติดตาม ดูแลพี่น้องครูพะเยาเราตลอด

หลายคนตามมาเยี่ยมเยียนกันที่บ้าน ปรึกษาหารือ อูม่วนจ๋าหวานกัน

ชื่นชมในผลงานที่ทำ พัฒนาคนกุศลมากมายจริงๆ พี่เอาใจเชียร์ สู้ สู้

สวัสดีครับ คุณพี่รองศาสตราจารย์อนงค์ศิริ

ก้อเคยเป็นพี่สาวที่แสนดี คอยชี้แนะ คอยช่วยเหลือน้องๆ ตลอดมา แม้เวลาผ่านไปนับสิบปี มีหรือที่น้องๆ จะลืมได้

ขอขอบคุณมากๆ ครับ ที่มาเยี่ยมชม และขอขอบคุณอีกครั้งที่ยังจำน้องๆ จากพะเยาได้

ครูอรุณครับ แล้ว Animaltion จะไปแข่งขันกันอีกเมื่อไหร่อะครับ

...ปั้ม... อยู่จังหวัดไหนละคร้าฟฟฟ...

...ลุงรุนขอตอบเป็นกลางๆ น่ะครับ...

ถ้าเป็นภาคเหนือ จะแข่งขันระดับ 17 จังหวัดในภาคเหนือ 15 - 17 ธันวาคม 53 ที่ จ.เชียงราย

ภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ก็แข่งเวลาไล่เลี่ยกันคร้าฟฟฟ...

ดังนั้น การแข่งขันระดับจังหวัด สพท. ต่างๆ ก็จะแข่งขันประมาณเดือนกันยายน ครับ

แต่อย่างไรก็ตาม สำคัญที่ว่า มุ่งมั่น พัฒนา เตรียมตัวให้พร้อม ดีที่สุดคร้าฟฟฟ...

ติดตามตลอด..ว่าเมื่อไรจะขึ้นเว็บ..ชื่นใจ ตั้งใจ จริงใจ เพื่อเด็ก สร้างความหวังและอนาคตให้เด็ก คือกุศลอันยิ่งใหญ่ แล้วความตั้งใจ จริงใจ จะเป็นผลย้อนกลับให้เรามีความสุข สมปรารถนาตลอดไป

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท