ตั้งแต่พวกเรา 3 คนได้ได้มาฝึกประสบการณ์ที่ ศบอ.เมืองนครศรีธรรมราชครั้งนี้ก็ได้ความรู้ใหม่ ๆ จากการไปลงพื้นที่ตามชุมชนหรือหมู่บ้านต่าง ๆได้รับความรู้จากชาวบ้านในการจัดการเรียนรู้แก้จนของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้ นอกจากนี้เป็นการยกระดับและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นโดยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน