• วันนี้แวะกลับไปเยี่ยม เว็บ Moodle.org พบว่าใน version 1.6 ซึ่งเป็น version ล่าสุดของ LMS Moodle มีสิ่งที่เพิ่มใหม่เข้ามาคือ มี Blog ด้วย ลองเข้าไปดู การตีพิมพ์(Publish) เขามี ตัวเลือก 3 ครับ คือ
  • 1. Yourself (Draft) = ตัวเองและผู้ดูแลระบบเท่านั้นเห็น(อ่านได้)
  • 2. Anyone on this site = สมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่เห็น
  • 3. Anyone on the world = ใครก็ได้ในโลก(Internet) เห็น
  • เป็นประเด็นที่น่าสนใจนำมาประกอบการพิจารณาครับ เพราะการพัฒนา Moodle เป็นการพัฒนาแบบ Open Source เหมือนกับของ KnowledgeVolution และมีหลายท่านพูดถึงเรื่อง ควรมีการตีพิมพ์ เป็น draft ได้ก่อน เหมือนใน  Gotoknow version 1 ด้วย 

MoodleBlog