เทคโนโลยีกับแนวโน้มโลกในอนาคต

โลกของเราในปัจจุบันนี้ต่างมีวิวัฒนาการมากมายทางเทคโนโลยีจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการอำนวยความสะดวก สบายในการดำเนินชีวิต  เพราะเนื่องจากในสมัยก่อนไม่ค่อย

มีเทคโนโลยีอะไรที่ใหม่ๆที่ทันสมัยเหมือนในยุคปัจจุบันนี้
 เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคม  จากสังคมความเป็นอยู่ แบบเร่ร่อนมาเป็นสังคมเกษตรที่รู้จักกับการเพาะปลูกและสร้างผลิตผลทางการเกษตรทำให้มี การสร้างบ้าน

เรือนเป็นหลักแหล่ง ต่อมามีความจำเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากและ ต้นทุนถูก จึงต้องหันมาผลิตแบบอุตสาหกรรม ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมเมือง มีการรวมกลุ่มอยู่อาศัยเป็นเมือง มี

อุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิต สังคม อุตสาหกรรมได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน และกำลังจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสารสนเทศ  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีบทบาทต่อชีวิตเรามากขึ้น เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง

ระบบการทำงานต่าง ๆ  ทำให้เราดำเนินชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบสุนทรียสัมผัสหรือตอบสนองตามความต้องการปัจจุบันนี้การใชเทคโนโลยีเป็นแบบบังคับ เช่น การดูโทรทัศน์  การฟังวิทยุ

เป็นต้น
  หากแต่ใครบ้างเล่าที่สามารถดำรงค์ชีวิดได้อย่างสงบสุขตลอด เพาะว่าชีวิตคนเราต้องประสบกับปัญหา ซึ่งจะนำพาความทุกข์มาให้เรา ทำให้เราได้คิดได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมา เพื่อจะทำให้ตนได้มีความสุข  สาเหตุก็คงจะมาจากการที่ มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ และมีแบแผนที่ต่อเนื่องในการดำรงค์ชีวิต  นับตั้งแต่ที่มนุษย์อุบัติขึ้นบนโลกเป็นครั้งแรกถึงปัจจุบันได้สร้างประดิษฐกรรม และวัฒนธรรมมากมายซึ่งทำให้ชีวิตของมนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์อื่นๆ โดยสิ้นเชิง มนุษย์ได้คิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตอย่างมากมายซึ่งทั้งหลายต่อหลายสิ่งล้วนแล้วมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายปริญญา ปานเล่ห์ความเห็น (0)