นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ดำเนินการทดลองเรื่องหัวใจและชีพจรของฉันของกิจกรรมที่ 4 ตามฉบับของ ELC

    ขั้นเตรียม(ที่บ้านนักเรียนหรือก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ)

       นักเรียนได้ไปศึกษาหลักการวัดชีพจรและการเต้นของหัวใจ  เตรียมนาฬิกาจับเวลา

     ห้องเรียน

         ทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ ๕ นาที แบบ Multiple Choice Test

        ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (๑๐ นาที)

           ครูทักทายนักเรียนตามปกติ นักเรียนมีหัวใจใช่หรือไม่ (เริ่มคำถามที่ง่ายที่สุดก่อน)... ตอบ ใช่

           "หัวใจของนักเรียนเคยหยุดเต้นบ้างไหม?... นักเรียนตอบ อย่างไม่แน่ใจ...

           "นักเรียนอยากรู้ใหมว่าในหนึ่งวัน หรือ 24 ชั่วโมง หัวใจจะเต้นกี่ครั้ง?" ครูถาม 

           "นักเรียนพร้อมที่จะพิสูจน์หัวใจของเราหรือยัง?" ครูถามที่ไม่ต้องการคำตอบทันที

       ขั้นสอน

            ครูกล่าวถึงความมหัศจรรย์ของหัวใจ ว่ามีการบีบตัวและคลายตัวตลอดเวลา ดังที่เราได้ดำเนินการทดลองระบบหมุนเวียนเลือด จังหวะการเต้นของหัวใจฟังได้จาก.... หัวใจ หรือจากการจับชีพจร ลองทำการทดลองดูด้วยตนเองดังนี้

          ข้อ ๑. ชื่อกลุ่ม................  จำนวนสมาชิก....... คน และวางแผน (๑๐ นาที)

                 ๑.๑ ......................  หัวหน้าทีม

                 ๑.๒......................

                 ๑.๓.....................

                 ๑.๔...................

                 ๑.๕....................

                 ๑.๖....................

          ข้อ ๒ จุดประสงค์

               เพื่อศึกษาการเต้นของหัวใจและชีพจรก่อนและหลังการออกกำลังกาย

          ข้อ ๓ วัสดุอุปกรณ์

                เพื่อน ๆ  นาฬิกา

          ข้อ ๔.ขั้นการทดลอง (๑๔ นาที)

               สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมวางแผนที่จะให้ใครบ้างเป็นผู้สังเกตและเป็นผู้ทดลอง ด้วยการศึกษา direction Lab ดังนี้

             ๑.ใช้มือแตะหน้าอกด้านซ้ายของตนเองเพื่อสังเกตการเต้นของหัวใจ หรือแนบหูกับหน้าอกเพื่อน ใช้เวลา ๖๐ วินาที บันทึกผล

              ๒.ใช้มือขวาจับข้อมือซ้ายเพื่อนับการเต้นของชีพจรภายใน ๖๐ วินาทีเช่นกัน สังเกตค่าทั้งสองเพื่อสรุปและอถิปรายผล

             ๓.ลุกนั่งเป็นเวลา ๖ ครั้ง แล้วกระทำซ้ำข้อ ๑-๒

          ความวุ่นวาย การส่งเสียง การลุกนั่ง เสียงเชียร์ดังขึ้น เป็นการส่งเสียงเหมือนครั้งการทดลองที่ผ่าน ๆ มา

          ข้อ ๕.การบันทึกผล(๕ นาที)

  ก่อนออกกำลังกาย    อัตราการเต้นหัวใจ(ครั้งต่อนาที ............  อัตราการเต้นของชีพจร(ครั้งต่อนาที..............

หลังออกกำลังกาย    อัตราการเต้นหัวใจ(ครั้งต่อนาที ............  อัตราการเต้นของชีพจร(ครั้งต่อนาที..............

           ข้อ ๖.การสรุปและอภิปรายผล(๖ นาที)

            จากตารางบันทึกผลการทดลองพบว่า อัตราการเต้นของหัวใจและชีพจร ก่อนออกกำลังกายมีค่า..........  ว่าอัตราการเต้นของหัวใจและชีพจรหลังออกกำลังกาย  เนื่องจาก................

...........................................................

          ข้อ ๗.คำถาม (๕ นาที)

      ๑.การเต้นของชีพจรก่อนและหลังการออกกำลังกายแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร...........

      ๒.การเต้นของชีพจรสัมพันธ์กับการเต้นของหัวใจหรือไม่อย่างไร...........................

          ขั้นการนำเสนอ

        นักเรียนนำข้อมูลที่ได้จาการบันทึกไปเขียนเป็นกราฟนำเสนอครู

           ขั้นการทดสอบ 5 นาที

        นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ

(ทำไม่ทัน เวลาหมดก่อน และ pre test ก็ไม่ทัน)