ความสุขที่แท้จริงของชีวิต

      ความสุขที่แ้ท้จริง(ของชีวิต)คนเรานั้นเกิดขึ้นได้หลากหลายวิธีและทีสำคัญต้องขึ้นอยู่กับตัวของเราเองด้วยว่าจะหาความสุขให้กับตัวเองแบบไหน  ชีวิตของคนเราก็มีความแตกต่างกันออกไป  ทั้งเกิดมาเป็นคนรวยเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางคนกลับตรงกันข้ามเกิดมาบางที่แม้แต่หน้าพ่อแม่ก็ยังไม่เคยเห็น    ความสุขที่แท้จริงของชีวิตนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเสมอไป  แต่ขึ้นอยู่กับจิตใจของตัวเองมากกว่า  เช่น  การทำจิตใจให้สบาย (ว่างเปล่า)  ไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นมากเกินไป   เมื่อมีเวลาว่างก็อย่าพยายามคิดในสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจ  พยายามพูดกับคนอื่นบ้าง  นั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบ  เดินเล่นในสวนสาธารณ  ดูหนัง  ฟังเพลง  ซึ่งในบางครั้งสำหรับตัวของข้าพเจ้าเองก็เคยคิดท้อแท้เหมือนกันแต่ก็พยายามบังคับตัวเองให้ไ้ด้  อยู่ต่อไปเพื่อคนที่ยังคอยดูความประสบผลสำเร็จ  ก็  คือพ่อและแม่ที่เป็นกำลังใจที่ทำให้มีความสุขได้