โครงร่างงานวิจัย

ต้อง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงร่างงานวิจัย
โครงร่างงานวิจัย ชื่อเรื่อง การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาพการ์ตูนเรื่องส่วนต่างๆในร่างกาย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ภูมิหลังของปัญหา ในปัจจุบันสื่อการสอนที่ได้ถูกนำมาใช้กับเด็กอนุบาลนั้นมักจะเป็นเพียงสื่อภาพนิ่ง หรือการพูดหน้าชั้นของอาจารย์ผู้สอน ทำให้ความเข้าใจหรือความน่าสนใจมีน้อยลง เด็กเป็นวัยที่มีสมาธิสั้นในการเรียนมักจะจดจำได้ไม่ไว และยังลืมง่าย แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตถ้าเด็กเห็นภาพที่เคลื่อนไหวได้ มีเสียง มีไฟหลายสี มีภาพมากมาย เช่นการ์ตูนในทีวีเด็กจะจดจำได้ง่าย จึงเป็นข้อสังเกตทำให้น่านำมาทำเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้การสอนนั้นเพิ่มความน่าสนใจและจดจำได้ดีขึ้น จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องส่วนต่างๆของร่างกาย ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องส่วนต่างๆของร่างกาย ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องส่วนต่างๆของร่างกาย ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 3. เพื่อประเมินผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องส่วนต่างๆของร่างกาย ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ความสำคัญของงานวิจัย 1. ช่วยให้นักเรียนสนใจในบทเรียน จดจำการสอน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน ความสนุกสนานและบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน 2. ช่วยให้ครู บิดา มารดา ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความจดจำ ความคิด ความสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนที่อยู่ในการปกครองดูแลของตนมีความจดจำ ความคิด ความสนใจอันเป็นที่พึงปรารถนาของสังคมไทย 3. ผลจากการวิจัยนี้ทำให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องส่วนต่างๆของร่างกาย ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4. ใช้เป็นแนวทางขั้นพื้นฐานในการวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตลอดจนสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยในด้านต่างๆอีกด้าย ขอบเขตงานวิจัย ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่นักเรียนปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ที่เรียนอยู่ในปีการศึกษา 2549 จำนวน 35 คน ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาใช้ในการวิจัยนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ว่ามีสภาพตรงกับความเป็นจริงของนักเรียนแต่ละคน ข้อจำกัดของการวิจัย การวิจัยนี้ต้องแปลผลอยู่ในขอบเขตเฉพาะกลุ่มนักเรียนปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดยไม่แยกนักเรียนว่าเป็นเพศหญิงกับเพศชาย นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย '''คอมพิวเตอร์ช่วยสอน''' เป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการสอน โดยการเขียนหรือจักสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน มีลักษณะคล้ายกับบทเรียนโปรแกรม โดยที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้ตามอัตราความสามารถของตนเอง ซึ่งบทเรียนที่เขียนขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นเรียกว่า “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน”เป็นซอฟแวร์ทางการศึกษาชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียน, กิจกรรม และสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุดโดยมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่ จะเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา สมมุติฐานงานวิจัย 1. นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่านักเรียนที่เรียนปกติ 2. นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่านักเรียนที่เรียนปกติ 3. นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้รับความสนุกสนานกับบรรยากาศในการเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่านักเรียนที่เรียนปกติ นส.กัญญานาถ บุญชื่น 48071125 นส.ฐิติรัตน์ ศิลาทรินทร์ 48071255 นายปราโมทย์ บุญชื่น 48071460

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kanyanatความเห็น (0)