km กระบี่

Mr.CHOBTRONG
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการรความรู้ เครือข่ายราชภัฏภาคใต้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ 

 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

 
เมื่อวันที่ 28 29 มิถุนายน  2549  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต )  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้  การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ  ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท   อำเภอเมือง    จังหวัดกระบี่  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารงานวิจัยและนักวิจัย  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   จำนวน  10  คน   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   จำนวน    7  คน     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน  10   คน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน  7  คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จำนวน    คน   รวมทั้งหมด 36  คน
            ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแก่นความรู้ของการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ  จำนวน  7  แก่น  คือ  1) การพัฒนาโจทย์วิจัย   2) กระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย   3) คุณลักษณะนักวิจัย  4) ทีมงานเครือข่าย   5) การจัดการคุณภาพงานวิจัย  6) ปัจจัยสนับสนุน  และ 7) การเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งแต่ละแก่นความรู้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ  ดังนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สฏ.ความเห็น (0)