รายละเอียดแผนเอดส์ชาติปี 2540-2554

แผนเอดส์ชาติปี 2540-2554

   ระชุมพิจารณารายละเอียดแผนเอดส์ชาติปี 2540-2554             
             ภ.ก.เชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ   กลุ่มโรคเอดส์ ฯ  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การจัดทำรายละเอียดระดับชาติภาพรวม เพื่อบรรลุเป้าหมาย Universal  Access  Prevention, Treatment, Care and Support on HIV/AIDS  by 2010 "     โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก UNDP  ณ  โรงแรม  P.M.Y. Beach  Resort  มีผู้เข้าร่วมประชุมจากกระทรวงต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชน  ประมาณ 200  คน
..........เมื่อวันที่  15 -19 พฤษภาคม  2549   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้านเภสัชกรรมความเห็น (0)