6.ปัจจัยสนับสนุน              ระดับ 1  ผู้บริหาร / หน่วยงานต้นสังกัด ให้การสนับสนุนการวิจัย มีนโยบายสร้างแรงจูงใจ สนับสนุน            ระดับ 2  แหล่งทุน/งบประมาณ   หาแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิจัย              ระดับ 3  มีการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำวิจัย            ระดับ 4  มีอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการวิจัย            ระดับ 5  ผู้ช่วยงานวิจัย   เช่น  นักศึกษาช่วยงาน  เจ้าหน้าที่ช่วยงาน 7 การเผยแพร่ผลงานวิจัย             ระดับ 1  อาจารย์ได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่าง ๆ            ระดับ 2  มีการนำผลการวิจัย ไปพัฒนามหาวิทยาลัย  พัฒนาการเรียนการสอน            ระดับ 3  มีการนำผลการวิจัยไปเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน            ระดับ 4  มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ            ระดับ 5  มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ