วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ปีนี้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ

ในวันสถาปนาลูกเสือไทยเอง

ปีนี้ดูศักดิ์สิทธิ์ มีมนต์ขลังมากขึ้น

ลูกเสือเนตรนารี นิ่งและมีความตั้งใจมากกว่าทุกๆปี

(ทั้งๆที่วันซ้อมยังสร้างความกังวลให้ฉันได้เหมือนกัน แต่แอบ ฝันไว้ว่า เด็กน้อยของฉันวันนี้ จะพัฒนาสู่การเป็น ลูกเสือที่มีความเข้มแข็ง มีระเบียบ วินัย มีความร่าเริง ประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดมั่นใน คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ)

เมื่อถึงวันจริง เวลาแห่งพิธีการ การถวายราชสดุดีมาถึงและผ่านไป

เด็กๆถึงกับออกปากว่า

พวกเขาร้องเพลงราชสดุดีด้วยความรู้สึกที่ดีมากๆ

มันเหมือนมนต์ที่สะกดให้พวกเขารับรู้ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

ฉันฟังแล้วก็รู้สึกยินดีไปด้วย

การรับรู้และเข้าใจว่าพวกเขาเข้าใจกระบวนการลูกเสือมากขึ้น

กิ จกรรมลูกเสือที่ผ่านมา

สอนให้ฉันปรับเปลี่ยนกลวิธีที่จะจัดกิจกรรม

ให้สอดคล้องกับกฏของลูกเสือ 10 ข้อ เช่น

 จัดกิจกรรมฝึกให้ลูกเสือให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

กิจกรรมนั้นสามารถสะท้อนให้ได้ปฏิบัติตนเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต

มีระเบียบวินัยและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามรถช่วยเหลือ

บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ เป็นผู้ให้มากกว่ารับ

รู้จักสร้างนวัตกรรมงานฝีมือ สร้างสรรค์งานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

 โดยนำยึดมั่นไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

 และมีชีวิตอยู่แบบพอเพียง

มีกิจกรรมพัฒนาทางกาย จิตใจ และศีลธรรม

ไม่ยุ่งเกี่ยวผูกพันกับลัทธิการเมืองใดๆ 

ยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


กิจกรรมลูกเสือที่ดีจะ

นำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปลูกฝั่งนิสัยที่ดีงามให้กับเยาวชนของชาติ

โรงเรียนใดมีความหย่อนยานในระเบียบวินัย

เมื่อนำการลูกเสือมาใช้พัฒนาจะพบว่าการลูกเสือนั้น

มีความสำเร็จเกิดขึ้นพร้อมกัน ทุกครั้งที่มีกิจกรรม

คือผู้เรียนมีความสุข ผู้สอนสอนอย่างสนุก

และได้ใจผู้เรียน และผู้เรียนมีวินัยเพิ่มมากขึ้น

เด็กๆมีโอกาสสร้างความคิด และจินตนาการร่วมกัน

ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีตามมา

ครูผู้สอนต้องอดทน และมุ่งมั่นต่อการจัดกิจกรรม 

ด้วยกระบวนการลูกเสือที่เป็นระบบ

และยังไม่มีกระบวนสอนใด

ที่สามารถทำให้เกิด 3 สิ่งนี้พร้อมๆกันได้ในเวลาเดียวกัน

ในวันสถาปนาลูกเสือปีนี้เพื่อนส่งเพลงลูกเสือมาให้เด็กชาย

และเด็กหญิงของการลูกเสือได้ร้องรำทำเพลงสนุกสนานกันทั่วหน้า

 เมื่อพิธีการลูกเสือจบลงแล้ว การบันเทิงในหมู่ลูกเสือก็ตามมา

คำว่า"ลูกเสือ"ตรงกับภาษาอังกฤษว่า"SCOUT"

 

" SCOUT "มีที่มาดังนี้

  

  •  S : Sincerity      หมายถึง ความจริงใจ มีน้ำใสใจจริงต่อกัน

  •  C : Courtesy     หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดี

  •  O : Obedience   หมายถึง การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโอวาท

  •  U : Unity          หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้รักสามัคคี
     

  •  T : Thrifty        หมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

  

กฏของลูกเสือมี 10 ข้อ

หากได้ถือปฏิบัติแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขและความสงบในสังคม

 

ลองพิจารณากฏทั้ง 10 ข้อ ต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้


ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลก

ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

 ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเตตากรุณาต่อสัตว์

 ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

 ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความลำบาก

ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ

ที่สำคัญยิ่ง...ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณ

ฉันรู้สึกดีมากๆทุกครั้งที่กล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข้อ

เด็กน้อยของฉันคงรับรู้ถึงความรู้สึกนี้เช่นกัน

การประพฤติปฏิบัติตัวให้ตั้งมั่นในกฏ และคำปฏิญาณลูกเสือ

จะสามารถหลอมใจรวมกันเป็นหนึ่ง

ทุกวันที่ฉันทำหน้าที่ครูเวรประจำวัน ฉันจะบอกเด็กน้อยเสมอว่า

 พวกเราคือลูกเสือของพ่อหลวง

พวกเราทุกคนมีเกียรติ ดังนั้นเราจะทำแต่ความดี

ทุกครั้งฉันจะเห็นแววตาที่ส่งประกายความภาคภูมิใจของพวกเขา

ครูมีหน้าที่ที่ต้องสร้างจิตสำนึกของความเป็นลูกเสือให้เด็กน้อย

ปลูกฝังค่านิยมที่ดีของการเป็นลูกเสือ

ที่ได้มีโอกาสสวมเครื่องแบบพระราชทานอันทรงเกียรติ

การปลูกฝังค่านิยม ความคิดเพื่อให้เด็กน้อยก้าวไปหาฝัน

อย่างมีเป้าหมายที่ดีในชีวิตนั้น

เป็นสิ่งที่ควรกระทำทุกเมื่อเมื่อมีโอกาส

อย่ารอปลูกฝังเฉพาะในชั่วโมงลูกเสือเลย

ที่สำคัญครูผู้สอนควรประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี

ฉันเชื่อมั่นว่า "ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำพูดใดๆ" หากผู้ที่ได้ชื่อว่า

เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

มีพฤติกรรมที่ดีเหมาะสม

ปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ วินัยลูกเสือแล้ว

การสอนลูกเสือให้เป็นคนดี มีความสามารถ มีคุณธรรมนำชีวิต

เป็นเรื่องที่นำความสุขมาให้สังคมและไม่ใช่เรื่องยากเลย

 

วันนี้เพื่อนฉันส่งเมล์เพลงมาให้

มาลองร้องเพลงให้เบิกบานใจกันนะคะ

   

เพลงสนุกๆในกองลูกเสือ 


               ซีมะโดงโงโด๋ง  ๆ    บับบุเหล่ซีมะโง  ซีมะโด่ง  ซีมะโด่ง
 
              (ผงกหัว  พร้อมจงหวะ  แบมือคว่ำสลับบนล่าง  กระดกมือขึ้นลง)


เพลงผู้ใหญ่ลี

ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม   ชาวบ้านต่างมาชุมนุม  
    มาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลี    ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าว  
    ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา   ทางการเขาสั่งมาว่า 
    ให้ชาวนาเลี่ยงเป็ดและสุกร   ฝ่ายตาสีหัวงอน 
    ถามว่าสุกรนั่นคืออะไร   ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด 
    สุกรนั่นไซ่คือหมาน้อยธรรมดา   หมาน้อย หมาน้อย ธรรมดา
                พ.ศ. 2504  ผู้ใหญ่ลีขี่ม้ากระจ่อน แดดห้อนๆใส่แว่นตาดำ
    ผู้ใหญ่ลีกลัวฝนจะตกฮำ        ถอดแว่นตาดำฟ้าแจ้งจางปาง
    ฟ้าแจ้ง  ฟ้าแจ้งจางปาง
        คอกลมเหมือนอย่างคอช้าง   เอวบางเหมือนยางรถยนต์
    รูปหล่อเหมือนตอไฟรน      หน้ามนเหมือนเขียงน้อยซอยซา
    เขียงน้อย เขียงน้อยซอยซา
                     สายัณห์ตะวันแล้แล้    สาวบ้านแต้ขี่จักรยาน
    ขี่ไปทุกถิ่นสถาน    ขี่รถจักรยานไปกับฉันไหมเธอ
    เสียใจบ้านอยู่ไกลไปหน่อย   กล้วยอ้อยเป็นป่าซอนลอน
    ขี่ไปจนหัวเข่าเหนื่อยออน ๆ  เป็นป่าซอนลอนคือเกษตรสมบูรณ์ๆ

 

 ขอบคุณข้อมูลเติมเต็มความรู้จาก

http://th.wikipedia.org/wiki

และเพื่อนที่ส่งเมล์มา

ขอบคุณค่ะ