สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6/2553

มติ ก.ท.จ.นราธิวาส

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส สรุปผลการประชุมที่สำคัญๆดังนี้

1.เรื่องติดตามการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 5/2553 ขอทราบเหตุผลการย้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของเทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน 3 ราย เทศบาลเมืองนราะิวาส ได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลมาแล้ว แต่คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าเหตุผลที่ชี้แจงไม่ชัดเจนพอ จึงให้เชิญผู้บริหารหรือผุ้แทนมาชี้แจงต่อ กทจ.ในคราวการประชุมครั้งต่อไป

2.เรื่องเสนอเพื่อทราบ

  2.1 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประกาศลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานช่าง 7)

  2.2 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) และผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง 7)

  2.3 เทศบาลตำบลบาเจาะประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง 7) และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

  2.4 เทศบาลตำบลตากใบ ผระกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

  2.5 เทศบาลตำบลยี่งอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)

  2.6 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)

  2.7 เทศบาลตำบลยี่งอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง(นักบริหารงานคลัง 6)

  2.8 เทศบาลตำบลศรีสาครประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ บริหาร ตำแหน่งหัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานคลัง 6)

  2.9 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  2.10 เทศบาลเมืองนราธิวาส รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ราย คือ นายอัฟฟาน ยาโหยด ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล และนายซูเฟียน  มามะ ตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักการช่าง

  2.11 เทศบาลรายงานการพ้นตำแหน่งพนักงานจ้าง 2 ราย คือ นายมูฮำหมัดอาซมัน ดอเลาะ พนักงานดับเพลิง เทศบาลเมืองนราธิวาส และ นายไซรี หะยีวาหลง คนงานทั่วไป เทศบาลตำบลยี่งอ

  2.12 รับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องของการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลลูกจ้าง การจัดตั้งส่วนราชการระดับกอง และการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่ไม่สรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง

3.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

   3.1 เห็นชอบให้เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รับโอนนายเหม กิตติชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4 เทศบาลตำบลเทพา จ.สงขลา มาดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

  3.2 เห็นชอบให้เทศบาลเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในระดับควบ จำนวน 4 ราย คือ

     - นางจิราพร บินอาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 เทศบาลตำบลบาเจาะ เลื่อนเป็นระดับ 4

     - นายสุชยา นิยมธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 4 เทศบาลตำบลตันหยงมัส เลื่อนเป็นระดับ 5

     - นายสุรียา หะยีดะมะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 4 เทศบาลตำบลยี่งอ เลื่อนเป็นระดับ 5

    - นางสาวสุดา คงศรี เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เลื่อนเป็นระดับ 3

  3.3 เห็นชอบให้เทศบาลเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบ(เลื่อนไหล) จำนวน 6 ราย คือ

   - นายมูฮัำหมัด สะมะแอ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 5 เทศบาลมะรือโบตก เลื่อนเป็นระดับ 6

   - นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการ 4 เทศบาลเมืองนราธิวาส เลื่อนเป็นระดับ 5

   - นางวิไลลักษณ์ ไทยสนิท เจ้าพนักงานธุรการ 4 เทศบาลเมืองตากใบ เลื่อนเป็นระดับ 5

   - นายอุดม ทองอร่าม ช่างโยธา 3 เทศบาลเมืองตากใบ เลื่อนเป็นระดับ 4

   - นางศศิธร มะสามะ เจ้าพนักงานธุรการ 5 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เลื่อนเป็นระดับ 6

  - น.ส.ชนันท์ภัสส์ เจริญพงศ์ เจ้าพนักงานทะเบียน 5 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เลื่อนเป็นระดับ 6

  3.4 เห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอยกเลิกมติ กทจ.ที่ขอรับการบรรจุ นางซูไรนา หลำเบ็ญส๊ะ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านควนหรัน สพท.สงขลาเขต 2

   3.5 เห็นชอบให้เทสบาลเมืองนราธิวาสย้ายครู รายนางนิลรัตน์ พงษ์สกุล จากโีรงเรียนเทศบาล 4 ไปโรงเรียนเทศบาล 2

   3.6 เห็นชอบให้ย้ายพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ของเทศบาลตำบลยี่งอ จำนวน 1 ราย คือ น.ส.หฤทัย อุดมวัฒนเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 เป็น เจ้าพนักงานธุรการ 3

  3.7 เห็นชอบให้โอนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 ราย คือ

     - นางเกษร ทองชัย ครูโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โอนไปโรงเรียนบ้านปากแพรก สังกัด สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2

     - น.ส.อามีเนาะ รอแมยะ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลเมืองนราธิวาส โอนไป โรงเรียนบ้านคลอแระ สังกัด สพท.นราธิวาสเขต 1

   3.8 เห็นชอบให้เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล เป็นครูผู้ช่วย 3 ตำแหน่ง และครู ค.ศ.2 จำนวน 2 ตำแหน่ง

   3.9 เห็นชอบให้เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ใช้บัญชีสอบแข่งขันของ  อ.ก.ค.ศ. ปัตตานี เขต 3 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย คือ

   - น.ส.นูรีนา เสะ ครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 1

   - นางมยุรี ชูฟอง ครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 3

   - นางลักขณา เกื้อคลัง ครูผู้ช่วย เอกสังคมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3

   3.10 เห็นชอบให้เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก แต่งตั้งให้พนักงานครูเทศบาลให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  2 ราย คือ

   - น.ส.ดารุณี ธรรมมิกะกุล ครู ค.ศ. 1 เลื่อนเป็น ครู ค.ศ.2 วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนเทศบาล 1

   - นายยุทธนา วังเพ็ชร์ ครู ค.ศ. 1 เลื่อนเป็น ครู ค.ศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3

   3.11 เห็นชอบให้พนักงานจ้าง น.ส.วัชรี วงศ์ดารารัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยครูโภชนาการ เทศบาลเมืองนราธิวาส ลาออกจากราชการ

   3.12 เห็นชอบให้เทศบาลจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 8 ราย (เทศบาลตำบลยี่งอ 6 ราย เทศบาลตำบลรือเสาะ 1 ราย เทศบาลตำบลตันหยงมัส 1 ราย

  3.13 เห็นชอบประกาศ กทจ.เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขาดของเทศบาลและระดับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล พ.ศ.2553

  3.14 ให้ความเห็นชอบให้เทศบาลแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล 3 ราย คือ

    - น.ส.อาญานา กูตี จพงงการเงินและบัญชี 6 ว. ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานคลัง 6) เทศบาลตำบลศรีสาคร

   - นายอับดุลริฮิม มะดาโอ๊ะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6ว. ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองสาธารณสุขฯ(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)

   - นางซารีปะห์ หะยีแวดือเระ จพง.การเงินและบัญชี 6 ว. ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานคลัง 6)

   3.15 เห็นชอบให้เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลสายผู้บริหารสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 1 ราย คือ

   - นายประวิช สมัครกิจ รอง ผอ.สถานศึกษา (ค.ศ.2) โรงเรียนเทศบาล 4 ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา (ค.ศ.2) ดรงเรียนเทศบาล 2

   3.16 เห็นชอบให้เทศบาลเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผุ้บริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 7 ราย ดังนี้

   - เทศบาลตำบลยี่งอ แต่งตั้งนายอามาตย์ เปาะแย หัวหน้ากองช่าง (นักบริหารงานช่าง 6) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)

  - เทศบาลเมืองตากใบ แต่งตั้งนายศักรินทร์ ทองจินดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 6) ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

   - เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก แต่งตั้งนายประสงค์ บั้นบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานช่าง 6) ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานช่าง 7)

   - เทศบาลตำบลบาเจาะ แต่งตั้งนางรัชรินทร์ เจาะโซะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง 6) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)

  - เทศบาลตำบลบาเจาะ แต่งตั้งนายอัณณัส ขุนกาเซ๊ะ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 6) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

  - เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา แต่งตั้งนายจีรพงษ์ วงษ์น้อย หัวหน้ากองช่าง(นักบริหารงานช่าง 6) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)

  - เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา แต่งตั้งนางสมศรี ขาวสุวรรณ หัวหน้ากองคลัง(นักบริหารงานคลัง 6) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง(นกบริหารงานคลัง 7)

  3.17 ให้ความเห็นชอบเทศบาลใช้บัญชีสอบแข่งขันของ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส บรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ดังนี้

   - เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก บรรจุ น.ส.ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3

  - เทศบาลเมืองนราธิวาส บรรจุ นางกัณฐิกา สนธิสิงห์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2

   - เทศบาลตำบลศรีสาคร บรรจุ นางนัศราย์ เซ็ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1

     - น.ส.ยุภาภรณ์ ศรีโภคา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1

     - นายเดะยี แลแวแม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2

     - น.ส.สิริรัตน์ โชติสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2

   - เทศบาลมะรือโบตก บรรจุ น.ส.ซูไฮนีย์ แมเราะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2

   - เทศบาลบูเก๊ะตา บรรจุนางธัญวรรณ ยามาเจริญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1

      - น.ส.สุดใจ อินทรัศมี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1

   - เทศบาลตำบลสุคิริน บรรจุ นายอภิชัย ช่วยทุกข์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3

  3.18 เห็นชอบให้เทศบาลเมืองนราธิวาส ย้ายนายสินนิมิตร บุษบงค์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา จากเลขที่ตำแหน่ง 08-0108-003 เป็นเลขตำแหน่ง 08-0108-002

4.เรื่องอื่นๆ

  4.1 เทศบาลที่มีผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มาแล้วไ่น้อยกว่า 7 ปี และจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ หากประสงค์จะขอปรับระดับเพิ่มขึ้นอีก 1 ระดับ ให้ทำผลงานส่งภายในเดือนสิงหาคม 2553

  4.2 ผู้ที่ประสงค์จะเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดขอให้แจ้งความประสงค์ภายในเดือนสิงหาคม 2553

  4.3 ให้เทศบาลที่มีตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลว่าง ดำเนินการสรรหาตามหนังสือสั่งการที่ส่งให้ทุกเทศบาลแล้ว

  4.4 เห็นชอบให้ยกเลิกมติ กทจ.นราะธิวาส ที่กำหนดให้มีการขอปรับแผนอัตรากำลังได้ปีละสองครั้ง เป็นเทศบาลสามารถขอปรับแผนอัตรากำลังได้ตามความจำเป็นของแต่ละเทศบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส

คำสำคัญ (Tags)#จังหวัดนราธิวาส#สรุปผลการประชุม#ผลการประชุม กทจ.#กทจ.นราธิวาส

หมายเลขบันทึก: 371529, เขียน: 02 Jul 2010 @ 16:39 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 16:24 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)