สารที่ปนเปื้อนในอาหารอยู่ได้ในรูปของสี กลิ่น รส ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่คนเราปรุงแต่งใส่ลงไปซึ่งมีทั้งที่เกิดประโยชน์และโทษต่อผู้บริโภค