การศึกษาต่อเมื่อจบชั้น ม.3 มีหลายเส้นทางให้นักเรียนเลือก คือ 1.สายสามัญช่วงชั้นที่ 4 / 2.การศึกษาต่อสายอาชีพ / 3.การศึกษาต่อด้านทหาร / 4.การศึกษาต่อด้านพยาบาลสาธารณาสุข / 5.สถาบันการศึกษาอื่นๆ