การสร้างนักวิจัยร่วมกับ สกว.

เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการผลักดันโครงการการสร้างนักวิจัยในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ร่วมกับ สกว. ซึ่งแนวทางดังกล่าว สกว. ได้เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับนักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีศักยภาพ ได้มีโอกาสในการเสนอขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

         บ่ายวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549 ท่านอธิการบดี (รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) และตัวผมเองได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันกับ ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ รศ.ดร.โกศัลย์ คูสำราญ รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการผลักดันโครงการการสร้างนักวิจัยในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ร่วมกับ สกว. ซึ่งแนวทางดังกล่าว สกว. ได้เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับนักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีศักยภาพ ได้มีโอกาสในการเสนอขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

         ดังนั้นเพื่อร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าวให้บังเกิดผล มหาวิทยาลัยฯ จึ่งใคร่ขอเรียนเชิญท่านคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และระดมความคิดเห็นจากทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 417 ชั้น 4 ตึกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยขอให้ท่านแจ้งการเข้าร่วมมายังงานวิจัย ชั้น 6 ตึก CITCOMS (โทร 1578) ภายในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2549 เพื่อสะดวกต่อการจัดเตรียมเอกสารและอาหารว่างให้ต่อไป

         จึงประชาสัมพันธ์มาให้ช่วยกันเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยครับ ขอบคุณครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)