ปัญหาที่พบงานในงานพัสดุ วิทยาเขตหนองคาย  มีดังนี้

1.งบประมาณมีน้อย

2.เมื่อมีการสอบราคาซื้อพัสดุ ไม่ค่อยมีบริษัท ผู้ประกอบการเข้ามายื่นซอง หรือถ้ามีก็น้อย