4 กค.49 ได้เข้ารับการอบรมการสร้าง BLOG ใน KM  ได้เรียนรู้การ สร้างBlog และการโหลดภาพ มาใส่ใน Blog ได้ รู้สึกมีความภูมิใจ

ที่ทำได้และคาดหวังว่าตนเองจะได้ใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม

เพื่อนำไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น