ขอขอบพระคุณท่านวิทยาและคณะทำงานที่ให้ความรู้เรื่องการสร้าง blog ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะได้เข้ามาศึกษาหาความรู้อีกแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสารด้านสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ขอขอบคุณผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้โอกาสได้เปิดโลกทัศน์ ได้เข้ามามีเพื่อนและเป็นส่วนหนึ่งใน blog มหาวิทยาลัยขอนแก่น