1) นส.วารี  ถีหมื่นไวย  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 7

                                                   (หัวหน้างานคลังและพัสดุ

2) นส.นรพร พระธานี  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 6

3) นางอำไพ พงษ์สุวรรณ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 5

4) นส.สุรัชธาวี  พระธานี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ