อยากทราบว่าการบันทึกใบนำส่งเงิน  โครงการของส่วนกลางจะเลือกโครงการไหน