วันนี้ ได้มาอบรมเกี่ยวกับการสร้าง Blog ที่ศูนย์บริการวิชาการ หลังจากกลับไปที่คณะฯ จะนำความรู้ที่ตนเองมี มาบันทึกใน Blog  เืพื่อทำการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อการพัฒนางาน และพัฒนาตน