• ขอชื่นชมศูนย์บริการวิชาการที่ได้เปิดโอกาสผู้ใกล้เกษียณมีความรู้ในการสื่อสารรูปแบบใหม่  และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่มีมาตลอดอายุราชการ  เพื่อจะได้ให้รุ่นน้องได้รับความรู้โดยไม่ต้องเรียนผิดก่อนที่่จะถูก