การศึกษาความรู้เกี่ยวกับระเีบียบ ต่าง ๆ และ Program Computer ที่เกีี่ยวข้องกับการทำงานและชีวิตประจำวัน