เมื่อวาน 22 มิถุนายน  2553 ผู้เขียนได้มีโอกาสนำนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE และ ชมรม อย.น้อย เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ เนื่องในการประเมินสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด ซึ่งในกิจกรรมมีหลากหลายกิจกรรม เช่น การออกร้าน การแสดงนิทรรศการผงาน การบริการนวด การให้ความรู้ต่างๆ ผลงานดีเด่นของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีหลายหน่วยงานในการเข้าร่วม เช่น สาธารณสุขอำเภอปากชม ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอำเภอ โรงเรียนที่ทำกิจกรรมดีเด่นเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE และชมรม อย.น้อย ได้แก่โรงเรียนเชียงกลมวิทยา และปากชมวิทยา  
และผู้เขียนยังได้นำเสนอ สารคดีสั้นกบจูเนียร์ ที่เป็นฝีมือนักเรียนเชียงกลมวิทยาในการจัดทำเป็นพิธีการเอง เขียนบทเอง ตัดต่อ และนำเสนอผลงาน ได้รับรางวัลมาแล้ว และหนึ่งในการแสดงต้อนรับคณะกรรมการจากเขตตรวจราชการที่ 10 ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกจังหวัดในภาคอีสาน จึงขอเก็บภาพมาฝากกันค่ะ
      ซึ่งในครั้งนี้นอกจากจะได้เข้าร่วมในกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว เด็กๆยังได้ฝึกฝนตนเองในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกซ้อมการแสดงต้องอาศัยเวลาและทักษะ การนำเสนอต้องอาศัยข้อมูลและวงิธีการ เทคนิค และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การนำเด็กๆ ไปร่วมกิจกรรมต่างๆจึงนับว่าเป็นห้องเรียนห้องใหญ่ให้กับนักเรียนได้ฝึกฝนคุณธรรมและทักษะ ความรู้ผ่านกิจกรรมอีกด้วย