บันทึกประชุมกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต

แดนไท
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พูดคุยปัญหาเพื่อนำมาปรับแก้ในกลุ่มงาน

ประชุม กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต   วันอังคารที่ 22 มิถุนายน  2553

เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต  กองกิจการนิสิต

รายชื่อผู้เข้าประชุม

  1. นางเยาวภา  ปรีวาสนา               หัวหน้างานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

  2. นายณัฐภูมินทร์  ภูครองผา        หัวหน้างานกิจกรรมบุคลิกภาพ มารยาทนิสิต

  3. นายรุ่งโรจน์  แฉล้มไธสง          หัวหน้างานวิชาการและนิสิตสัมพันธ์

  4. นายสมปอง  มูลมณี                     หัวหน้างานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม

ผู้ไม่เข้าประชุม

  1. นายพนัส  ปรีวาสนา                   หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิต  (ติดราชการ)

  2. นายสุริยะ  สอนสุระ                   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรนิสิต

เริ่มประชุม  เวลา 08.54 น.

ระเบียบวาระที่   1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

                            1.1    คุณรุ่งโรจน์  แฉล้มไธสง แจ้งเพื่อทราบเรื่อง แบบรวบรวมข้อมูลกิจกรรมแต่ละเดือน

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2552 – ปัจจุบัน ได้ทำการรวบรมข้อมูลและจัดพิมพ์เป็นฐานข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งให้กับหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อทราบ              

                            1.2 คุณณัฐภูมินทร์  ภูครองผา  แจ้งเรื่องเสื้อประจำกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำข้อตกลงกันเรื่องแบบเสื้อนั้น ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ โดยทีงานสารสนเทศ และหากเสร็จสมบูรณ์แล้วจะนำเข้าสู่วาระที่ประชุมเพื่อตัดสินในลำดับต่อไป

                             มติ : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่   2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่  3      เรื่องเสนอเพื่อร่วมพิจารณา

                                3.1 เรื่องการมาสายของบุคลากรกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต

                                เนื่องจากสภาพปัจจุบันที่มีบุคลากรในกลุ่มงานที่มาทำงานสายจนทำให้การดำเนินงานในช่วงเช้า และการกำหนดการประชุมกลุ่มงานใน ทุกๆวันอังคาร และวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์เพื่อทำการสรุปงานและเตรียมความพร้อมประจำกลุ่มงานเกิดความล่าช้าขึ้น จึงได้หาทางออกร่วมกันดังนี้

                                        -  กำหนดให้ในแต่ละวันหากสมาชิกลุ่มงานท่านใดมาสายเกินเวลากำหนดให้สมาชิกท่านอื่นโทรศัพท์ตามเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการมาทำงานแต่เช้ามากขึ้น และหากสมาชิกท่านนั้นยังไม่มาทำงานด้วยเหตุผลอันไม่สมควรจะให้ไปตามถึงที่ห้องพัก และดำเนินการภายในตามสมควร

                                มติที่ประชุม : เห็นชอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

                ปิดการประชุม เวลา 09.30 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แดนไทความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทาย

ดีจังมีการบันทึกการประชุมผ่านบล็อคด้วย

เป็นกำลังใจให้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

P     ก็เป็นการดีเวลาเขาประเมิน  และอีกอย่างจะได้เตือนความจำด้วย

ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้เสมอ   รักนะ

เขียนเมื่อ 

มันเหมือนการเริ่มต้นใหม่..
สอนงานกันใหม่..
เปิดใจ กันใหม่...
พูดในสิ่งที่ทำ...ย้ำในสิ่งที่มี...และชวนคนอื่นมาแบ่งปันช่วยเหลือ...

...

บันทึกเล็กๆ เหล่านี้ จะเติบโตเป็นจดหมายเหตุชีวิต และจดหมายเหตุองค์กร ไปในตัว
ต้องเชื่อว่า กระบวนการที่ให้ทำนั้น  มันพัฒนาตน-พัฒนางาน-พัฒนาองค์กร ได้

 

 

หมายเลขบันทึก

368436

เขียน

22 Jun 2010 @ 11:41
()

แก้ไข

14 May 2012 @ 17:26
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก