การนำเสนอสื่อนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง มาตราตัวสะกด (แม่ ก กา , แม่ กก , แม่ กน ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (3)

การนำเสนอสื่อนวัตกรรมการศึกษา (3)

  

               ขั้นทดลองใช้จริง

          การทดลองใช้จริง เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป มีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้

          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

     1.  ให้ผุ้เรียนศึกษา   และทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการเรียนอย่างละเอียด    โดยการอ่านจากคำชี้แจง / คำแนะนำในการศึกษาด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

     2.  ก่อนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test)   เพื่อประเมินความรู้  ก่อนเรียน โดยตรวจคำตอบด้วยตนเอง จากเฉลยบทเรียนฉบับนี้ นักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูคำตอบล่วงหน้าก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

     3.  ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถามทีละกรอบตามลำดับ อย่าอ่านข้ามกรอบ แล้วให้ผู้เรียนทำ กิจกรรมการเรียนที่ระบุไว้ในบทเรียนสำเร็จรูปครบถ้วนแล้วให้ทำแบบฝึกหัด

     4.  เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้นักเรียนตรวจคำตอบจากเฉลยว่าถูกต้องหรือไม่

     5.  ถ้าคำตอบถูกต้องให้ศึกษากรอบต่อไป แต่ถ้าไม่ถูกต้องให้ย้อนกลับไปศึกษาอีกครั้ง เพื่อทำความเข้าใจ แล้วตอบคำถามใหม่

     6.  หลังจากผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ ในบทเรียนสำเร็จรูปจบเสร็จแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  (Post – test) เพื่อประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเอง โดยตรวจคำตอบด้วย        ตนเอง จากเฉลยท้ายบทเรียน นักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูคำตอบล่วงหน้า ก่อนทำแบบทดสอบหลังเรียน

           

          ได้ทดลองใช้จริงจากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 คนโดยแต่ละคนมีความแตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

            1.  เด็กชายอดิศร  แจ่มจันทร์     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนบ้านตาลใต้

            2.  เด็กหญิงสุพัตรา  ปันยาว      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนบ้านตาลใต้

            3.  เด็กชายอาภาพร  โนแหย     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนบ้านตาลใต้

 

การหาค่าประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียน ในกลุ่ม 3 คน 

 

จำนวน 

นักเรียน

คะแนนแบบฝึกหัด

(90)

คะแนนแบบฝึกหัด

(คิดเป็นร้อยละ)

คะแนนทดสอบ

หลังเรียน (30)

คะแนนทดสอบหลังเรียน

(คิดเป็นร้อยละ)

E1 / E2

คนที่ 1

72

80

28

93.33

80.00 / 93.33

คนที่ 2

65

72.22

24

80

72.22 / 80.00

คนที่ 3

61

67.78

26

86.67

67.78 / 86.67

 

     E1 /  E2  

     E1 = ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนเต็มระหว่างการปฏิบัติการใช้นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป

     E2 = ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนเต็มหลังการใช้นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป

                เสนอไว้ 70 % - 70 %

 

     คะแนนเฉลี่ยเก็บระหว่างภาค  นักเรียน ในกลุ่ม 3 คน

     ได้     66                จากคะแนนเต็ม   90

 

     คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  นักเรียน ในกลุ่ม 3 คน

     ได้     26                จากคะแนนเต็ม   30

 

 

                E1 = (คะแนนเฉลี่ย   66     / 90 )  × 100  

                                       =  73.33

 

                E1 = (คะแนนเฉลี่ย    26     / 30 )  × 100 

                                       =   86.67

 

 

      ผลสรุป  เกณฑ์ประสิทธิภาพตั้งไว้ 70 / 70  ผลการทดลองใช้นวัตกรรมได้  73.33 / 86.67  สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของนวัตกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แสดงว่า นวัตกรรมมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

 

       ข้อเสนอแนะ

            คุณครูทุกท่านที่จะผลิตสื่อนวัตกรรม บทเรียนสำเร็จรูปใช้จริงในการเรียนการสอนควรมีการจัดลำดับเนื้อหากิจกรรมให้ต่อเนื่อง  โดยคำนึงถึงวิธีการสอนการจัดกิจกรรมจากง่ายไปหายาก  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการอ่านไปคิดไปได้ด้วยตนเองการเสนอเนื้อหา  ความรู้ในแต่ละกรอบควรกะทัดรัด ใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ  เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และดึงดูดความสนใจของนักเรียน

 

       แนวทางในการพัฒนาในอนาคต

                ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอน ควรมีแนวทางในการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เป็นสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะช่วยเร้าความสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ดีกว่าสื่ออื่น ๆ จะทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คะแนนเฉลี่ย  

   คะแนนเต็ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมฯ ความเป็นครู

คำสำคัญ (Tags)#มาตราตัวสะกด#การนำเสนอกระบวนการผลิตบทเรียนสำเร็จรูป#การนำเสนอสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 368435, เขียน: 22 Jun 2010 @ 11:33 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะที่เปลี่ยนจากบทเรียนสำเร็จรูปเป็นบทเรียน CAI เพราะจะทำให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคปัจจุบัน เด็กจะได้มีความกระตือรือร้นในการเรียน และทันสมัย

สวัสดีครับ คุณรัตนาภรณ์

ผมจะพยายามทำสื่อ CIA มาใช้ในการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ