หน่วยที่ 1 ศิลปะพื้นฐาน

1  ให้นักเรียนกำหนดนิยามของ "ศิลปะ" ของตนเอง มาคนละ 1นิยาม

2  แนวทางการเรียนรู้ศิลปะจากคำนิยามมีวิธีการอย่างไร อธิบายโดยละเอียด

3  องค์ประกอบสำคัญๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ศิปละคืออะไร

4  ศิลปะที่นักเรียนเข้าใจ หมายถึงอะไร

5  คำว่าศิลปะตามแนวสากล คือคำว่า ART เกิดขึ้นในสมัยใด และมีความหมายในแนวสากลว่าอย่างไร