กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นโครงการ ที่หน่วยอนุรักและจัดการต้นน้ำพะโต๊ะจัดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกครั้ง