Middle Management นบก รุ่น ๔๒

 นักบริหารระดับกลาง กรมสรรพากรกำลังนั่งฟังอย่าง Deep Listening ในรูปแรกด้านล่าง

รูปที่๒ ผู้ประกอบการกำลังให้ข้อมูลนักบริหารระดับกลาง กรมสรรพากร

รูปที่๓ กิจกรรม Problem Solving and Network Forming

รูปที่๔ ฟังแล้ว ทำกิจกรรมการแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว ก็เริ่ม "ลปรร แบบ สุนทรียสนทนา"

ผู้บริหารระดับกลาง "เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงเข้าเก็บภาษี"

JJ