เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

    ปัจจุบันนี้คนเริ่มนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับการใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น เพราะ  
  เทคโนโลยีสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ อีกทั้งยังมีการประดิษฐ์คิดค้นเทค  
 
  โนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ มีทั้งการพัฒนาทั้งทางด้านการสื่อสาร  การศึก  
 
  ษา  การเกษตร  ล้วนแล้วแต่มีการนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น    
 
      เทคโนโลยีจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เทคโนโลยีก็เป็นส่วนประกอบ  
 
  ที่สำคัญ ในด้านของการสื่อสาร  เพื่อเป็นการกระจายความรู้ให้แก่ประชาชน และยังเป็นสิ่งสำคัญ  
 
  ที่ทำให้เราทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลกอย่างถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ ดังนั้นเราจึงถือ 
 
  ได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่เราต้องการในการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบัน  
 
     เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดแนว  
 
  โน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลาย ๆด้านของการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีอยู่หลายประการ ยกตัว  
 
  อย่างเช่น การดูโทรทัศน์ เมื่อเราเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ เราก็ไม่สามารถที่จะเลือกตามความต้อง  
 
  การได้  ถ้าสถานีส่งสัญญาณใดมา  เราก็จะต้องชม  แนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อ 
 
  ต้องการชมภาพยนตร์เรื่องใดก็สามารถเลือกชม และดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ สามารถเลือกตามความ 
 
  ต้องการได้ มีการตอบสนองตามความต้องการของเรา เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาการ 
 
  ที่ก้าวหน้าจนสามารถที่จะนำระบบสื่อสารมาตอบสนองตามความต้องการของมนุษย์ได้   
 
      เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งอาจทำในสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีโอกาสเป็นไปได้ ให้กลับ 
 
  เป็นไปได้โดยง่ายก็ได้ แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน์ แต่ก้อมีโทษไม่น้อยไปกว่าประ 
 
  โยชน์ของมันเลย  หากเราใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้องสมควร  โทษที่จะตามมาก็มีมากมายเช่นกัน  
 
      ในโลกอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น  เพราะ  
 
  เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆไม่มีหยุดยั้ง  ความต้องการในการใช้ของมนุษย์ก็มีเพิ่มมากขึ้น  
 
  ตามไปด้วย  แต่เราก็ควรใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างระมัดดระวังโดยที่ไม่ควรใช้ในทางที่ผิด   
 
   เพราะโทษที่เกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะมีความร้ายแรงมากพอสมควรและแก้ไขได้  
 
  ยาก ซึ่งขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้ใช้ว่าจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ให้ประโยชน์หรือให้  
 
โทษแก่ตนเอง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พงษ์พันธ์ จีนหวั่นความเห็น (1)

ขวัญ
IP: xxx.183.178.137
เขียนเมื่อ 

ยาวจัง แต่ก็เข้าจัยดี