ประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาทุนทางสังคมและระบบสนับสนุน ของ สสส.

งานในโครงการที่แผน ๑๓ สนับสนุน ไม่ได้แค่มีเป้าหมายไปสนับสนุนงานของ ๑๒ แผนของ สสส. แต่คิดกว้างกว่านั้น คือมุ่งสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ (ไม่ใช่ของ สสส. ซึ่งแคบไป) แม้โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ สสส. ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย โครงการในแผน ๑๓ ก็เข้าไปสนับสนุนได้

ประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาทุนทางสังคมและระบบสนับสนุน ของ สสส.

         วันที่ ๒ กค. ๔๙ ผมขับรถกลับมาจากพัทยาตั้งแต่เช้ามืด     เพื่อมาร่วมประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาทุนทางสังคมและระบบสนับสนุน ของ สสส.    ที่จัดโดยสำนัก ๗ ของ สสส.    ผู้มาร่วมประชุมคือผู้จัดการแผนของ สสส.     ผู้จัดการแผนก็คือผู้รับทุนนั่นเอง    เนื่องจาก สคส. เราได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.     ผมจึงอยู่ในฐานะผู้จัดการแผนคนหนึ่งด้วย  ผมหนีบคุณแกบไปร่วมประชุมด้วย เนื่องจากเธอเป็นคนประสานงาน และเขียนรายงานเสนอ สสส. ด้วย

         ประธาน คือ นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นคนที่ดำเนินการประชุมเก่งที่สุดคนหนึ่งในประเทศ     เริ่มต้นก็ทบทวนกันว่า   วันนี้มาประชุมกันเพื่ออะไร     มีการทบทวนด้วยว่า   แผนพัฒนาทุนทางสังคมและระบบสนับสนุน หรือแผนที่ ๑๓  เป็นแผนแนวระนาบ (horizontal)   เป็นแผนสนับสนุนงานอื่นๆ อีก ๑๒ แผน

         คณะกรรมการ สสส. กำหนดแนวทางประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละแผนงานของ สสส. ไว้ว่า     ผลงานมี ๔ ระดับ จากน้อยไปหามาก คือ
             ระดับที่ ๑  เกิดการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน  
             ระดับที่ ๒ เกิดการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน   
             ระดับที่ ๓ เกิดผลลัพธ์ต่อภาคีเครือข่าย
             ระดับที่ ๔ เกิดผลลัพธ์ต่อประชาชนและสังคม
         ผลการลองประเมินแผนนี้ ได้แค่ระดับ ๓    พอเอามาเสนอที่ประชุม ก็เกิดเรื่อง     เกิดการอภิปรายว่าทำอย่างไรแผนนี้จะได้รับการประเมินอยู่ในระดับ ๔     
         ผมมองว่าการประเมินแผน ๑๓ ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับอีก ๑๒ แผน ไม่น่าจะถูกต้อง     เพราะแผน ๑ - ๑๒ เปรียบเสมือนกองร้อย ปตอ. ในศึก   วัดผลงานที่ยิงเครื่องบินข้าศึกตกกี่ลำ    แต่แผน ๑๓ เป็นกองลำเลียงกระสุนปืน     การวัดผลการดำเนินงานของกองลำเลียงกระสุนว่ายิงเครื่องบินตกกี่ลำ คงจะไม่ถูกต้อง 
                    
        มีการทำความเข้าใจกันไว้ก่อนแล้ว ว่า งาน/ภารกิจ ของโครงการภายใต้แผน ๑๓ ต่อโครงการในแผน ๑ - ๑๒ มี ๓ ด้าน    ได้แก่
            (๑) ระบบ/กลไก ที่ทุกแผนใช้ร่วมกัน   
            (๒) ช่วยทำงานให้ถ้ายังไม่พร้อม  
            (๓) ช่วยพัฒนาศักยภาพถ้าทำได้เอง   
และวันนี้ หมอสมศักดิ์ช่วยเติมภารกิจที่ ๔    คือ advocate เรื่องนั้นต่อโครงการภายใต้แผน ๑ - ๑๒  และต่อสังคมไทยในภาพรวม 

          เมื่องงๆ จนได้ที่แล้ว ก็แบ่งกลุ่ม ไปคุยกันว่าภาพใหญ่ของแผน ๑๓ ที่มีอยู่ควรทำส่วนไหนให้ชัดขึ้น    ควรแก้ไขส่วนไหน    ควรเพิ่มอะไรอีก    และมองภาพเชื่อมโยงระหว่างส่วนย่อยๆ ของ สสส. และของ แผน ๑๓          

          คุณแกบกับผมอยู่กลุ่มที่ ๒    เราตกลงกันว่าคุณแกบจะเขียน บล็อก เล่าเรื่องราวของการประชุมวันนี้     โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อกับภาคี สคส. ว่าจะช่วยกันสร้างผลงานให้แก่ สสส. ได้อย่างไร     เราต้องเห็นใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สสส. นะครับ ว่าเขาต้องถูกคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานของ สสส. ด้วย     

           หัวใจของเรื่องที่ผมเสนอในกลุ่ม คือ งานในโครงการที่แผน ๑๓ สนับสนุน     ไม่ได้แค่มีเป้าหมายไปสนับสนุนงานของ ๑๒ แผนของ สสส.     แต่คิดกว้างกว่านั้น     คือมุ่งสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ (ไม่ใช่ของ สสส.   ซึ่งแคบไป)      แม้โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ สสส. ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย  โครงการในแผน ๑๓ ก็เข้าไปสนับสนุนได้     

          ผมเสนอเรื่องนี้จากประสบการณ์จริง    คือการทำงานของ สคส.    เราหนุน KM Tool ทั้งแก่ภาคีของ สสส.  และแก่โครงการที่ไม่เกี่ยวกับ สสส. เลย     และในการทำงานจริงเรามีประสบการณ์ว่า บางครั้งเราไม่สามารถเข้าถึงบางโครงการที่  สสส. ให้ทุนสนับสนุนได้     ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย     แต่เมื่อ สคส. ไปหนุนให้บางโครงการนอก สสส. ทำ KM จนเห็นผลดี     และโครงการนั้นสนิทสนมกับผู้ทำโครงการของ สสส. ที่ สคส. เข้าไม่ถึง ก็คุยกัน ถ่ายทอดประสบการณ์ (ลปรร.) กัน  จนภาคีของ สสส. ได้เครื่องมือ KM ไปใช้     เท่ากับว่า สคส. ได้สนับสนุน KM Tool  ทางอ้อม แก่โครงการที่ สสส. สนับสนุน

           คุณด้วง แห่ง มสช. บอกว่าในเรื่องนี้ สสส. ต้องเดินสองขา     ทำไม่เธอว่าอย่างนั้น คุณแกบจะอธิบายต่อนะครับ 

วิจารณ์ พานิช
๒ กค. ๔๙
รายงานสดจาก นนท์นที รีสอร์ท  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)