การจัดการเรียนการสอนในระบบ e-learning ในโรงเรียนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในผัน เป็นนโยบายของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มีความประสงค์ให้โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมี url http://192.168.212.1/e-learning มีการ login เข้าเป็นสมาชิก เนื้อหาประกอบด้วย 8 สาระ กลุ่มการเรียนรู้ ทั้ง 4 ช่วงชั้น มีการทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน - หลังเรียน การส่งการบ้าน การตรวจการบ้าน รวมทั้งสามารถ link ไปยังเว๊บไซด์อื่น ๆ ได้