การนำเสนอบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ผู้มีส่วนทำให้เกิดความเป็นไปได้ของบทเรียนสำเร็จรูป

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การคูณเลขจำนวน 3 หลัก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

      ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน ได้ทำการตรวจสอบชุดบทเรียนสำเร็จรูปแล้ว สามารถสรุปเป็นค่าดัชนีความสอดคล้องของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การคูณเลขจำนวน 3 หลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังตาราง

ตาราง  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของสื่อนวัตกรรม บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การคูณเลขจำนวน 3 หลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ข้อ

รายการ

คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ

R

IOC

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

1.

คำชี้แจงสอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

+1

+1

4

 1.00

2.

จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

+1

+1

4

 1.00

3.

แบบทดสอบก่อนเรียนสอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

+1

+1

4

1.00

4.

เนื้อหามีความถูกต้องเข้าใจง่าย

+1

 +1

 +1

 +1

4

1.00

5.

ความเหมาะสมของภาพประกอบ

+1

+ 1

+1

 0

3

 0.75

6.

ความเหมาะสมของชนิดตัวอักษรและขนาดตัวอักษร

 +1

0

+1

1

 3

 0.75

7.

ความยากง่ายของเนื้อหาและแบบฝึกหัด

+1

+1

+1

+1

4

 1.00

8.

แบบทดสอบหลังเรียนสอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

+1

+1

4

 1.00

9.

แบบทดสอบให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด

+1

+1

+1

+1

4

1.00

10.

การผลิตสื่อนวัตกรรมสอดคล้องกับหลักการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป

0

1

+1

+1

3

0.75

        จากตารางแสดงว่าในหัวข้อง คำชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา ความยากความง่าย แบบทดสอบหลังเรียนมีความสอดคล้องกับเนื้อหา ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดในบทเรียนสำเร็จรูปนี้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค่าดัชนีความามสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ส่วนในหัวข้อความเหมาะสมของภาพประกอบ ความเหมาะสมของชนิดตัวอักษรและขนาดตัวอักษรและการผลิตสื่อนวัตกรรมสอดคล้องกับหลักการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค่าดัชนีความามสอดคล้องเท่ากับ 0.75 คือต้องทำการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาให้ดีขึ้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมความเป็นครูความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

363309

เขียน

02 Jun 2010 @ 22:17
()

แก้ไข

16 Jun 2012 @ 01:06
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก