สพท.กทม.2 ได้เข้าร่วมโครงการ KM  โดยมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ร่วมโครงการ ดังนั้นเพื่อให้มีศูนย์ในการติดต่อข้อมูลจากเครื่อข่าย สพท.กทม.2ได้จัดสร้างแพลนเน็ตโดยใช้ชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต2   สพท.กทม.2   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   KMสพท.กทม.2  และแพลตเน็ต สพท.กทม.2 KMสพท.กทม.2   เป็นศูนย์รวบรวมและแลกเปลียนข้อมูลและนวัตกรรมทางการศึกษา